Beograd, 09.11.2020.godine


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE ORGANIZACIJE GODIŠNJE KONFERENCIJE PROJEKTA PUTEM PLATFORME MS Teams

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske i Nemačke  a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u formi   platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja i u čijoj realizaciji učestvuje i Fondacija Divac, ukazuje se potreba za uslugama organizacije godišnje konferencije projekta, koja bi u skladu sa epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije bila organizovana virtuelno, putem MS Teams platforme za do 250 učesnika u trajanju od dva dana.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, kao i minimalne uslove koju ponude moraju da imaju - PRILOG B1. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG2 - NE OTVARATI*) najkasnije do srede  18.11.2020.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                         

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Minimalni uslovi koji moraju da se ispune (Prilog BI)

  D -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  E -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  F -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  G -  Posebni uslovi - Prilog B1

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

          Usluge realizacije online konferencije na platformi MS Teams za do 15 panelista i 250 učesnika u trajanju od dva dana (8. i 9. decembar) Usluge snimanja, prevoda i titlovanja tri kratka (5-10 minuta) video snimka obraćanja Ambasadora Švajcarske, Nemačke i visokog predstavnika UN, učesnicima konferencije. Realizacija online konferencije podrazumeva:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizaciju, režiju i kontrolu procesa realizacije,

 • kreiranje tehničkih pravila ponašanja na online konferenciji, i instrukcija za moderatora, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog prikazivanja prezentacija, video snimaka i sl.

 • angažovanje moderatora koji će voditi ovu konferenciju tokom dva dana realizacije i ponašati se u skladu sa konceptom koji je prethodno pripremljen,

 • angažovanje prevodilaca i tehničkih uslova za simultano prevođenje sa srpskog na engleski i engleskog na srpski,

 • snimanje konferencije,

 • izrada propagandnog materijala.

    

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima  bez PDV-a.

Uplata će biti realizovana odjednom, po završenom događaju, nakon dostavljanja originalnog računa kao i pribavljenom izveštaju o realizovanoj usluzi, prihvaćenoj od strane Fondacije.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a Fondacija se obavezuje da izda Poresko oslobođenje u skladu sa zakonom i pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

3. Mesto održavanja  konferencije

Konferencija će biti održana virtuelno, uz korišćenje platforme MS Teams.

 

4. Termini održavanja konferencije

Konferencija će biti održana 8.- 9. decembra 2020. godine.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG2- NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 18.11.2020.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja je g-din Miodrag Bogdanović, tel. 065 5649452.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.1 1. 2020.god. u 12.00 časova.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D

 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA I KVALITET PONUDE.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti