Beograd, 02.12.2020.godine

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta "Unapređenje rodne ravnopravnosti", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Balkanskog Fonda za Demokratiju i Norveške ambasade u Srbiji, ukazuje se potreba za uslugama organizacije nacionalne konferencije projekta, koja bi u skladu sa epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije bila organizovana virtuelno, putem Zoom  platforme za do 100 učesnika u trajanju od 4 sata u toku jednog dana.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, a posebno prilog B1. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SGES - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede  09.12.2020.godine do 12h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                        

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B  - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  B1- Projektni zadatak (ToR)  za usluge organizacije godišnje konferencije (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  Lista ranijih projekata koji svojim kvalitetom preporučuju ponuđača

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

          Usluge realizacije online konferencije na platformi Zoom za do 10 panelista i 100 učesnika u trajanju od četiri sata (17. decembar) Usluge snimanja, prevoda i titlovanja 1 kratkog (5-10 minuta) video snimka obraćanja Ambasadora.

Realizacija online konferencije podrazumeva:

  • tehničko upravljanje događajem,

  • organizaciju, režiju i kontrolu procesa realizacije,

  • kreiranje tehničkih pravila ponašanja na online konferenciji, i instrukcija za moderatora, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

  • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog prikazivanja prezentacija, video snimaka i sl.

  • angazovanje moderatora koji ce voditi konferenciju i ponašati se u skladu sa prethodno pripremljenim konceptom

  • snimanje konferencije

    

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarimabez PDV-a.

Budžetirani iznos za ovu aktivnostnajviše iznosi 4.200 EUR.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplata će se izvršiti po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

3. Mesto održavanja konferencije

Konferencija će biti održana virtuelno, uz korišćenje platforme Zoom.

 

4. Termini održavanja konferencije

Konferencija će biti održana 17. decembra 2020. godine. Jednodnevna konferencija u trajanju od 4 sata sa 3 panela.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SGES - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 09.12.2020.godine do 12h, a na sledeće načine: poštom na adresu: 

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Ponude donete lično na adresu Fondacije će se primati dana 09.12. u periodu od 9 do 12 časova uz obavezno nošenje maski i rukavica.

Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Lista ranijih projekata koji svojim kvalitetom preporučuju ponuđača

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B i B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Marija Jovanović, tel. 060 0778730.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 11.12.2020.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu uz obavezno nošenje maski i rukavica.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Lista ranijih projekata koji svojim kvalitetom preporučuju ponuđača

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B i B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija  će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije, će izvršiti analizu ponuda, nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je ODNOS CENE I KVALITETA.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

  1. Cena

  2. Kvalitet - na osnovu predstavljene liste projekata koje preporučuju agenciju

Najpovoljniji ponuđač se bira na osnovu broja pondera (maksimalan br. pondera je 100) po dva kriterijuma i to :

  1. Cena  -  80 pondera 

  2. Broj izvršenih usluga sličnih predmetu nabavke (REFERENCE)  -  20 pondera

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti