Beograd, 01.02.2021.godine

Ref. oznaka nabavke: FLOOD-01


PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE 300 NAJUGROŽENIJIH PORODICA OD POSLEDICA POPLAVE NA JUGU SRBIJE  

U okviru projekta „Pomoć 300 najugroženijih porodica u poplavljenim područjima Južne Srbije“, Fondacija Ana i Vlade Divac,u saradnji sa donatorom Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih,  realizuje aktivnosti distribucije humanitarne pomoći za 300 najugroženijih porodica u poplavljenim područjima Južne Srbije . U okviru planirane pomoći potrebno je da nabavimo i isporučimo 300 pakete hrane i higijene, te vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku hrane i higijenskih paketa potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B kao i traženu prateću dokumentaciju. 

Ponude i uzorak se mogu dostaviti lično svakiog radnog dana  od 10-13h  ili putem pošte, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do ponedeljka 08.02.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: FLOOD-01 NE OTVARATI*.  Ponude i uzorak se dostavljaju na sledeću adresu:  

              

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. 

                                                                                                             

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

- Poziv za dostavljanje ponuda 

- Specifikacija potrebnih paketa (Prilog B) 

- Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C) 

- Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D

- Izjavu ponuđača - rekapitulacija ponude  (Prilog E) 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

Predmet ponude 

 

Predmet ponude su paketi hrane i higijene.

Naziv, količine i opis traženih artikala u paketu se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

Paketi moraju biti spakovani u kartonske kutije tako da su hrana i higijena fizički odvojeni.

               

 

 Cena i dinamika plaćanja 

 

Iznos ponude treba da bude izražen u dinarima (RSD) sa posebno iskazanim PDV-om, kao što je naznačeno u tabeli specifikacije (Prilog B). Isporuka robe mora biti uračunata u cenu.

Jedinične cene iskazane u ponudi moraju biti važeće minimum 90 dana od dana otvaranja ponude. 

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije. 

 

 

                Mesto i rokovi isporuke 

 

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na jednu lokaciju, selo Prekodolce, opština Vladičin Han. Tačna adresa lokacije i kontakt osobe će biti navedene u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora. Isporuka ugovorenih količina roba mora biti izvršena najkasnije 15 dana od dobijanja porudžbenice.

 

.

                 Posebni zahtevi vezani za dobavljače

 

Kako bi mogli podneti ponudu dobavljači moraju da ispunjavaju i sledeće posebne zahteve:

 

1. Dobavljač mora da poseduje H.A.C.C.P. sertifikat u delokrugu prijema, skladištenja, veleprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda,

2. Dobavljač mora da poseduje ISO 9001:2015 sertifikat u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte upotrebe. 

Prilikom podnošenja ponude ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave i uzorak paketa. 

 

                Dostavljanje ponuda

 

Ponude i uzorak se mogu dostaviti lično svakog radnog dana od 10-13h ili putem pošte, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do ponedeljka  08.01.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa 

ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: FLOOD-01 NE OTVARATI*. Ponude i uzorak se dostavljaju na sledeću adresu: 

              

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd  

 

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Katarina Kukolj tel. 062/ 797 764.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

                 Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene u ponedeljak 08.02.2021.god. u 12h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

 

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B 

b) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

c) Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

d) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

g) Kopiju H.A.C.C.P. sertifikat u delokrugu prijema, skladištenja, veleprodaje i distribucije

               prehrambenih proizvoda

h) Kopiju ISO setifikata u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte 

              Upotrebe

i) Upakovani uzorak paketa.

 

 

Napominjemo da će izabrani ponuđač biti u obavezi da pre potpisivanja ugovora dostavi potvrdu banke da račun/i firme nije/nisu u blokadi, u momentu potpisivanja ugovora.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju, i uzorak paketa i koje ne stignu u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena i raspoloživosti sredstava, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - Prilog B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u periodu važenja ponude od 90 dana).

Dobavljač će biti odabran shodno principima ekonomski najpovoljnije ponude. 

Kriterijumi za bodovanje su: Ponuđena cena, vreme potrebno za isporuku.

O izboru najboljeg ponuđača bićete obavešteni najkasnije  09.02.2021. putem e-maila.

                                                                                 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti