Beograd, 12.02.2021.godine

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE ORGANIZACIJE 2 događaja - OKRUGLOG STOLA I REGIONALNE KONFERENCIJE u okviru PROJEKTA „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE“ PUTEM PLATFORME MS Teams ili WebinarJam

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja i u čijoj realizaciji učestvuje i Fondacija Divac, ukazuje se potreba za uslugama organizacije dva online događaja

 1. Jednodnevni okrugli sto za Zlatiborski okrug - koja bi u skladu sa epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije bila organizovana virtuelno, putem MS Teams platforme ili WebinarJam platforme. Predvidjeno trajanje događaja je do dva sata za do 50 učesnika a koji će biti održan u periodu od 22.02. do 15.03. 2021. godine.

 2. Jednodnevne regionalne konferencije za Zlatiborski okrug, koja bi u skladu sa epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije bila organizovana virtuelno, putem MS Teams platforme ili WebinarJam platforme. Predviđeno trajanje je do četiri sata za do 200 učesnika koja će biti održana u periodu od 22.02. do 15.03. 2021.

 

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B,  Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG3 - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 19.02.2021.godine do 10h, isključivo PostExpressom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                            

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Usluge realizacije online okruglog stolai regionalne konferencije na platformi MS Teams ili WebinarJam.

 • Okruglom stolu će prisustvovati do 10 panelista i do 50 učesnika, jedan dan u trajanju do 2 sata u periodu od 22.02. do 15.03. 2021.

 •   Realizacija online događaja podrazumeva:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizaciju, režiju i kontrolu procesa realizacije,

 • kreiranje tehničkih pravila ponašanja na online okruglom stolu i instrukcija za moderatora, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom okruglog stola kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog prikazivanja prezentacija, video snimaka i sl.

 • angažovanje moderatora koji će voditi ovaj okrugli sto  tokom jednog dana realizacije  i ponašati se u skladu sa konceptom koji je prethodno pripremljen od strane Fondacije,

 • snimanje okruglog stola,

 • Izveštaj i statistika sa okruglog stola.

 

 • Konferenciji će prisustvovati  do 15 panelista i do 200 učesnika,  jedan dan u trajanju do 4 sata u periodu od 22.02. do 15.03. 2021.

  Realizacija online događaja podrazumeva:

 • iznajmljivanje prostora/studija za snimanje,

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizaciju, režiju i kontrolu procesa realizacije,

 • kreiranje tehničkih pravila ponašanja na online konferenciji i instrukcija za moderatora, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog prikazivanja prezentacija, video snimaka i sl.

 • angažovanje moderatora koji će voditi ovu konferenciju tokom jednog dana realizacije  i ponašati se u skladu sa konceptom koji je prethodno pripremljen od strane Fondacije,

 • snimanje konferencije,

 • Izveštaj i statistika sa konferencije.

 

2. Valuta

 

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarimabezizraženog PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplata će se izvršiti po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

3. Mesto održavanja  konferencije i okruglog stola

Okrugli sto će biti održan, uz korišćenje platforme MS Teams ili WebinarJam.

Konferencija će biti održana virtuelno, uz korišćenje platforme MS Teams ili WebinarJam.

 

4. Termini održavanja konferencije i okruglog stola

 • Okrugli sto će biti održan u periodu u periodu od 22.02. do 15.03. 2021.godine. Jedan dan u trajanju do 2 sata.

 • Konferencija će biti održana u periodu od 22.02. do 15.03. 2021. Jednodnevna konferencija u trajanju do 4 sata, sa 2 panela.

 

5. Jezik ponude

 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG3- NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 19.02.2021.godine do 10 časova, a na sledeće načine: isključivo putem PostExpress na adresu: 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Katarina Kukolj, tel. 062 797764.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

7. Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 22.02.2021.god.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu tenderske komisije.

Svi ponuđači će biti obavešteni o ishodu tendera po donošenju odluke tenderske komisije.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -Prilog D

 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 5. Referenc lista -prilog F

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije, će izvršiti analizu ponuda, nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA I KVALITET PONUDE.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena

 2. Kvalitet - na osnovu predstavljene liste projekata koje preporučuju agenciju (referenc lista).

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                        

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti