Beograd, 12.02.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 02/20


PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REMONTU DVA LIFTA NA LEVOJ STRANI OBJEKTA NERVNOG BLOKA P+8 U OPŠTOJ BOLNICI,  KRUŠEVAC

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije; Ukazala se potreba  za  saniranje i izvođenje radova na remontu dva lifta na levoj strani objekta nervnog bloka P+8 u Opštoj bolnici Kruševac.

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve -prilog B

Ponude se dostavljaju od 10h do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) Ponuđač ponudu dostavlja neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponudu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Sa naznakom: DIVAC- KS- 02/20 -NE OTVARATI*

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 19.02.2021. godine do 12:00 časova.

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

B - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

Pravo na učešće  u postupku predmetne nabavke ima ponuđač koji ispunjava OBAVEZNE USLOVE:

Kadrovski, tehnički, poslovni i finansijski kapacitet

 • Da ponuđač ima mimimum dva radno-angažovana diplomirana inžinjera: jedan inženjer elektro struke sa licencom 450 i jedan inženjer mašinske struke sa licencom 434.

Kao dokaz dostaviti :

              - Fotokopiju važeće licence

              - Potvrda Inženjerske komore Srbije o važnosti iste u trenutku otvaranja ponuda

          Ukoliko  ponuđač ne poseduje diplomirane inžinjere sa traženim licencama, potrebno je da obezbedi potvrdu da

          su radovi i ugrađena oprema u skladu sa traženom specifikacijom i da je sve urađeno u skladu sa pravilima

          struke. Potvrda mora biti overena od strane licenciranih mašinskih inžinjera.

 

 • Da ponuđač ima mimum 4 radno angažovanih servisera, sa potrebnom stručnom kvalifikacijom za ovu vrstu posla.

Kao dokaz dostaviti:

       - Sertifikat o obučenosti servisera za vršenje servisne usluge na predmetnoj opremi

       - Sertifikat o obučenosti servisera za rad na visini

 • Da je ponuđač u poslednje 3 godine (2018,2019,2020.) imao izvršene usluge defektaže, usluge servisiranja i popravke liftova

 Kao dokaz dostaviti:

- Popunjena Referentna lista, overena od strane odgovornog lica ponuđača

- Dostaviti kopije ugovora/faktura kojima se dokazuju usluge navedene u referentnoj listi

 

 

 • Da ponuđač poseduje sledeći sertifikat:

-          ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu

               Kao dokaz dostaviti Fotokopiju važećeg sertifikata  ISO

   

Ponude koje ne sadže sve gore navedeno neće biti vrednovane i rangirane, odnosno biće odbijene kao neprihvatljive.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih radova se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa i bez poreza na dodatnu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cene sa porezom na dodatu vrednost. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenom poslu, na osnovu ispostavljene fakture i overene primopredaje radova, u roku od 90 dana.

3. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove na  remontu dva lifta David Pajic sa 10 stanica nosivosti 1600kg, po specifikaciji radova-Prilog B u opštoj bolnici u Kruševcu  na levoj strani objekta nervnog bloka P+8 u opštoj bolnici, Kruševac Kosovska 16.

Mesto izvršenja usluge je objekat Opšte bolnice Kruševac, a u izuzetnim slučajevima, kada je zbog vrste i obima popravke to nemoguće, popravka se vrši u servisu Izvršioca usluga.U tom slučaju donošenje i vraćanje opreme organizuje Izvršilac usluga, a sve u dogovoru sa ovlašćenim licem Naručioca.

4. Rokovi izvršenja usluge

Izvođenje radova mora biti završeno u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 • Zahtevi u pogledu garantnog roka na rezervne delove:

- Garancija na izvršene usluge : dve godine od dana predaje radova investitoru.

-Garncija na ugrađene rezervne delove: proizvođačka garancija

- Na svim liftovima zalepiti nalepnicu sa datumom izdavanja potvrde o ispravnosti

- Ponuđač je dužan da dostavi pisanu izjavu na svom memorandumu overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica, da će ugrađivati originalne delove za LIFTOVE navedene u tehničkoj specifikaciji Naručioca.

 

 

 • Zahtev u pogledu roka važenja ponude:

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana  od dana otvaranja ponuda.

Naručilac će u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača  produženje roka važenja ponude.

 

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

 • Zahtev u pogledu kvaliteta usluga:

-Izvršilac usluga je dužan da predmetne usluge obavlja sa pažnjom dobrog domaćina, savesno i blagovremeno, u skladu sa tehničkim standardima struke. Takođe je obavezanda ugrađuje originalne rezervne delove proizvođača, po cenama iz cenovnika Izvršioca usluga. Zamenjeni rezervni delovi obavezno se ostavljaju Naručiocu usluga, a ašto se konstatuje u napomeni servisnog radnog naloga.

U slučaju nekvalitetno izvršenog servisa Izvršilac usluga je obavezan da isti ponovo kvalitetno izvrši u roku od 24 časa.

5. Jezik ponude

 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 10 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do petka  19.02.2021.godine, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Katarina Kukolj, tel. 062 797764 mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi , obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena  neposredno naručilac će ponuđaču  predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

 

 • DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može radnim danom, u radno vreme 10:00-15:00 časova, putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] ili brojem telefona  062 797764 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.

7. Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda održaće se istog dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda 19.02.2021. godine u 12:00 časova, u kancelariji Fondacije Ana i Vlade Divac u ulici Ilije Garašanina 53 a/7, 11000 Beograd.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D

 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Ponuda mora da obuhvati sve stavke i obavezne uslove.

 

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po konačnom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 

Izbor najpovoljnije ponude će se vršiti primenom kriterijuma “Najniža ponuđena cena”.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu iz grupe prihvatljivih ponuda.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja. U slučaju istog ponuđenog roka plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu, isti rok plaćanja i isti rok za izvršenje usluga, naručilac će najpovoljnijeg ponuđača izabrati primenom trećeg rezervnog kriterijuma, računanjem pondera na osnovu ponuđene cene i dostavljene referentne liste.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti