Beograd, 02.03.2021.godine

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za biznis saradnika za potrebe realizacije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“

 

Referentni broj nabavke: DIVAC - GIZ - R02

 

UVOD:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“.

Projekat predviđa različite obuke i sticanje kvalifikacija, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, kao i podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske zajednice i druge marginalizovane grupe.

 

Kako bismo izabrali biznis saradnika koje poseduje neophodnu ekspertizu za obavljanje poslova iz ToR-a (Prilog B) (u daljem tekstu Ponuđač) za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

 1. ponudu na formularu (B1)

 2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili lična karta za fizička lica

 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) f ) Listu eksperata iz ovih oblasti - CV

 6. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponudu i traženu prateću skeniranu dokumentaciju treba dostaviti u na mail: [email protected]; sa naznakom  ,,Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ - R02'' do 08.03.2021. godine do 13h.

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

 

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Projektni zadatak (ToR) za ekspertske za biznis usluge (Prilog B)

B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 

1. Predmet ponude

Ekspertske biznis usluge za potrebe promocije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“ definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od marta 2021. do avgusta 2021. godine.

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u EUR i bez PDV-a.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih u Projektnom zadatku (ToR) tokom celog projekta. Plaćanje izvršenih usluga će biti po dobijanju fakture u skladu sa poslovima realizovanim u prethodnom periodu i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima.

Ukupan iznos svih faktura ne može biti viši od iznosa navedenog u ponudi. Obračun i plaćanje na osnovu zaključenog ugovora, vršiće se po jediničnoj ceni iz ponude i stvarno izvršenim uslugama.

Vrednost nabavke ne može da bude veća od 6.000 eura bez pdv-a.

 

3. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

 

4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan, koji se definiše na godišnjem i kvartalnom nivou.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite:

1. ponudu na formularu (B1)

2. traženu prateću dokumentaciju

 

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 • Izvod iz registra Agencije za Privredne registre za pravna lica ili ličnu karti za fizička lica;

 • Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 • Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 • Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 • Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 • Listu eksperata iz ovih oblasti - CV

 • Referencnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u elektronskom formatu na navedeni mail.

 

Ponuda se šalje, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, na mail: [email protected]; sa naznakom ''Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ - 01'';najkasnije do 08.03.2021. godine do 13h.

 

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivana Živanović na e-mail: [email protected]

 

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u 08.03.2021 godine u 15 časova.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. Predate ponude moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

1.ponudu na formularu (B1)

2.traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ukoliko je pravno ilice ili ličnu kartu za fizičko lice;

 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)

 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) f ) Listu eksperata iz ovih oblasti

 6. Referencnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi/fizičkom licu koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D.

Agencija/fizičko lice može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

 

 

Najpovoljniji ponuđač se bira na osnovu broja poena (100 poena) po sledećim kriterijumima:

 1. Cena usluga - 60 poena

 2. Lista eksperata - 20 poena

 3. Reference sa prethodnih projekata - 20 poena

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti