Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke velike vrednosti za nabavku dobara

Postupak nabavke broj UNOPS - 6

 

Predmet nabavke:   NABAVKA OPREME I OSTALE ROBE ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE PRERAĐIVAČA IZ TOPLIČKOG OKRUGA

 

Naziv naručioca

Fondacija Ana i Vlade Divac

Središte i adresa

Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd

Matični broj

17744135

PIB

105897850

Kontakt osoba

Katarina Kukolj

Kontakt telefon i e-mail

Tel: 062/797764, email: [email protected]

 

Poštovani,

 

Ovim prilikom Vas pozivamo da nam dostavite ponudu za nabavku opreme i ostale robe za preradu voća i povrća za potrebe prerađivača iz Topličkog okruga u skladu sa uslovima koji su dati u nastavku ovog poziva.

 

Rok za podnošenje ponuda je 24.03.2021. do 10 časova.

 

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu predata do datuma 24.03.2021. god. najkasnije do 10 sati.

 

Datum otvaranja ponude/evaluacije ponude je 24.03.2021. od 12  časova.

 

Ponude se mogu dostaviti putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 24.03.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena I mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:                

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Biće razmatrane samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive ponude. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije predata naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda.

 

 

                                                                                                                         

1. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

 

 • Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u Obrazac 2 - Ponuda za nabavke velike vrednosti. Ponuda se popunjava čitko, štampanim slovima (elektronski ili ručno).

 

 • Za nabavke velike vrednosti ponuda se podnosi isključivo putem pošte u zapečaćenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda mora biti sačinjena na preuzetom obrascu, jasna, nedvosmislena.

 

 • Ponuđač može da izmeni, dopuni ili povuče svoju ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda, a izmena, dopuna ili povlačenje ponuda je punovažno ako naručilac primi izmenjenu/dopunjenu ponudu ili obaveštenje o povlačenju ponude pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Na ponudi koja je izmenjena/dopunjena mora biti jasno naznačeno "Izmenjena/dopunjena ponuda - ne otvarati".

 

 • Nijedna ponuda se ne može izmeniti nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

 

 • Ponuda koja nije sačinjena i predata u skladu sa zahtevima iz Poziva za podnošenje ponuda biće odbijena.

 

 • Ponuđačima nije dozvoljeno podnošenje ponude sa varijantama. Ponuda sa varijantama će biti odbijena.

 

 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u ponudi ili radu drugog ponuđača u istom projektu. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju, odnosno mora obuhvatiti sve artikle iz date partije. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije. Ponude koje se odnose na više partija moraju biti podnete tako da je moguće izvršiti ocenjivanje za svaku ponuđenu partiju.

 • Ugovori sa najpovoljnijim ponuđačima će se zaključivati po partijama. Ponuđač je u obavezi da da ponudu za sve tražene artikle u okviru jedne partije. 

 

 • Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

 

 • Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

 

 • Nakon otvaranja ponuda nije dozvoljeno dostavljanje i prijem nedostajućih dokaza niti bilo kakva izmena ponuđenih uslova.

2. Prava Naručioca

 • Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

 

 • Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka nabavke.

 

 • Naručilac može odustati od nabavke u slučaju: nepredvidivih okolnosti ili više sile koji onemogućavaju ili otežavaju normalnu realizaciju ugovora, promenjenih okolnosti zbog kojih kod Naručioca prestane potreba za nabavkom, utvrđenih neregularnosti u proceduri, a u bilo kojoj fazi postupka, bez obaveze naknade štete ponuđačima. U slučaju odustajanja od nabavke, naručilac će ponuđače pismeno obavestiti.

 

 • Odluku o dodeli ugovora, naručilac će doneti najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko ponuđač u roku od 2 dana nakon poziva Naručioca odbije da pristupi zaključenju ugovora, Naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijem ponuđačem.

3. Uslovi u postupku nabavke

 

3. 1. Cena

 • Cena treba da bude izražena u dinarima, bez i sa PDV-om, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke i eventualnim popustima. Cena je fiksna i ne može se menjati.

 

 • Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će zatražiti detaljno objašnjenje o okolnostima pod kojima je ponuđač u mogućnosti da ponudi navedenu cenu. Nakon prijema detaljnog objašnjenja, Naručilac će odlučiti da li je navedena cena, neuobičajeno niska, i ponudu odbiti iz tog razloga.

 

 • Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

 

3.2. Rok i način plaćanja

Plaćanje ugovorene vrednosti nabavke je nakon isporuke dobara u roku ne kraćem od 5 radnih dana od dana službenog prijema fakture koju dostavlja ponuđač. Fakturisanje se vrši nakon izvršene isporuke / izvedenih radova, na osnovu Zapisnika o primopredaji dobara/radova ili Zapisnika o izvršenoj usluzi. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

 

3.3. Rok važenja ponude

Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda se odbija.

 

3.4. Rok i mesto isporuke dobara/ izvođenje radova

Rok isporuke dobara  30 dana od dana zaključenja ugovora.

Mesto isporuke dobara  su adrese korisnika na teritoriji opštine Blace, Žitorađa, Prokuplje I Kuršumlija. Tačne adrese će biti date prilikom predaje porudžbenica.

 

3.5. Kriterijumi za ocenjivanje ponude

Odluka o dodeli ugovora o nabavci doneće se primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti