Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga

Postupak nabavke - narudžbenica, broj UNOPS 8

Opšti podaci o naručiocu

 

Naručilac: Fondacija Ana i Vlade Divac

Adresa:  Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd

PIB: 105897850

Osoba za kontakt: Katarina Kukolj

Kontakt telefon: 062/797764

E-mail: [email protected]

 

Predmet nabavke:  Realizacija usluge sertifikacije ISO 9001 i HACCP za jednu firmu - prerađivača

voća i povrća iz Topličkog okruga

 

 

Poštovani,

 

Ovim prilikom Vas pozivamo da nam dostavite ponudu za nabavku usluge sertifikacije ISO 9001 standarda i HACCP sistema za jednu firmu - prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga u skladu sa uslovima i traženim specifikacijama usluga koje su date u Obrascu ponude u nastavku ovog poziva. 

 

Rok za podnošenje ponuda je  24.03.2021.  do 10 časova.

 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

 

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u Obrazac ponude,  koji je sastavni deo ovog poziva.

 

Ponuđači podnose ponudu (popunjen, potpisan i overen Obrazac ponude),  putem pošte na adresu : Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti na način na koji se  prilikom otvaranja ponuda može se sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

 

Ponuđači ponude mogu dostaviti i u elektronskom obliku na sledeću e-mail adresu: [email protected] sa naznakom „ Ponuda za nabavku naziv predmeta nabavke - ne otvarati“.

 

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu predata do datuma 24.03.2021. god. najkasnije do 10 sati.

 

Biće razmatrane samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive ponude. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije predata naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda.

 

Odluka o dodeli ugovora o nabavci biće doneta u roku od 15 dana od dana  otvaranja ponuda.

 

 

 

S poštovanjem,                                                                                                                                       Naručilac

      ___________________________________

 

 

Obrazac ponude za narudžbenicu

 

Na osnovu poziva upućenog ponuđačima za nabavku _______________________________ u postupku nabavke

                                                                                                                                                              (naziv predmeta nabavke)     

narudžbenica, broj ___________, dajemo ponudu kako sledi:

 

Naziv ponuđača

 

Sedište i adresa

 

Matični broj

 

PIB

 

Tekući račun i naziv banke

 

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

 

Kontakt osoba

 

Kontakt telefon i e-mail

 

 

Predmet nabavke

Specifikacija/tehničke karakteristike

Usluga sertifikacije  ISO 9001 standarda za jednu firmu - prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga

-ISO 9001 standard za mikro preduzeće (5 zaposlenih) koje se bavi preradom voća i povrća, sa teritorije opštine Blace.

-sertifikacija

- ponuđač - akreditovano telo za sertifikaciju

Usluga sertifikacije HACCP sistema za jednu firmu - prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga

-HACCP  sistem za mikro preduzeće (5 zaposlenih) koje se bavi preradom voća i povrća, sa teritorije opštine Blace.

-sertifikacija

- ponuđač - akreditovano telo za sertifikaciju

 

 

Ponuđena cena:

Naziv predmeta nabavke

Jed.mere

Količina

Jedinična cena

Ukupna cena bez PDV-a

PDV

Ukupna cena sa PDV-om

Usluga sertifikacije ISO 9001 standarda za jednu firmu - prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga

standard

1

 

 

 

 

Usluga sertifikacije  HACCP sistema  za jednu firmu - prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga

standard

1

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

Uslovi ponude:

Rok i način plaćanja

Do 15 dana nakon obavljene usluge, plaćanje preko računa

Prihvaćeno:    Da □  Ne  □           

Rok isporuke

Najkasnije 15.06.2021.

Prihvaćeno:    Da □  Ne  □           

Mesto isporuke

Opština Blace

Prihvaćeno:    Da □  Ne  □           

Garantni rok

(24 meseca)

Prihvaćeno:    Da □  Ne  □           

Ponuda važi

(najmanje 30 dana)

Prihvaćeno:    Da □  Ne  □           

 

 Ponuđena dobra/usluge su u skladu sа traženim tehičkim karakteristikama:         DA □    NE □

 Svi troškovi isporuke dobara/usluga uračunati su u ponuđenu cenu:                       DA □    NE □

 

Mesto i datum                                                                                                                  Ponuđač: _______________________

___________________                                             М.P                                                     Potpis: __________________________

 

Napomena:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su navedeni podaci tačni.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti