A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu video materijala za potrebe realizacije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“

Referentni broj nabavke: DIVAC - GIZ - R03

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“.

Projekat predviđa različite obuke i sticanje kvalifikacija, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, kao i podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske zajednice i druge marginalizovane grupe.

Kako bismo izabrali saradnike za izradu video materijala koji poseduje neophodnu ekspertizu za obavljanje poslova iz ToR-a (Prilog B) (u daljem tekstu Ponuđač) za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

 1. ponudu na formularu (B1)
 2. traženu prateću dokumentaciju

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre ili lična karta za fizička lica
 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)
 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) f ) Listu eksperata iz ovih oblasti - CV
 6. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Ponudu i traženu prateću skeniranu dokumentaciju treba dostaviti u na mail: [email protected]; sa naznakom  ,,Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ - R03'' do 20.04.2021. godine do 13h.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Projektni zadatak (ToR) za izradu promotivnog videa

     (Prilog B)

B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke

      (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.Predmet ponude

Izrada promotivnog videa za potrebe promocije projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“ definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od aprila 2021. do avgusta 2021. godine.

2.Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u EUR i bez izaženog PDV-a.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih u Projektnom zadatku (ToR) tokom celog projekta. Uplata celokupnog iznosa ozabranom ponuđaču biće izvršena po prihvatanju video sadržaja i dostavljanja potpisanog zapisnika o primopredaji i originalne fakture na adresu Fondacije

Obračun i plaćanje na osnovu zaključenog ugovora, vršiće se po jediničnoj ceni iz ponude i stvarno izvršenim uslugama.

Vrednost nabavke ne može da bude veća od 2.000 eura bez pdv-a.

3.Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije. Ponuđač je u obavezi da tražene video materijale dostavi u kancelariji Fondacije Divac.

4.Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan, koji se definiše projektom. Izrada traženog promotivnog videa mora biti završena do 10.08.2021.

5.Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite:

1. ponudu na formularu (B1)

2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 • Izvod iz registra Agencije za Privredne registre za pravna lica ili ličnu karti za fizička lica;
 • Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)
 • Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 • Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 • Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)
 • Listu eksperata iz ovih oblasti - CV
 • Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u elektronskom formatu na navedeni mail.

Ponuda se šalje, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, na mail: [email protected]; sa naznakom ''Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ - 03''; najkasnije do  20.04.2021. godine do 13h.

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivana Živanović na e-mail: [email protected]

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7.Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u 20.04.2021 godine u 15h.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. Predate ponude moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

1.ponudu na formularu (B1)

2.traženu prateću dokumentaciju.

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ukoliko je pravno ilice ili ličnu kartu za fizičko lice;
 2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu (Prilog B1)
 3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E) f ) Listu eksperata iz ovih oblasti
 6. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

8.Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi/fizičkom licu koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D.

Agencija/fizičko lice može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

Najpovoljniji ponuđač se bira na osnovu broja poena (100 poena) po sledećim kriterijumima:

 1. Cena usluga - 60 poena
 2. Lista eksperata - 20 poena
 3. Reference sa prethodnih projekata - 20 poena

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti