Beograd, 20.4.2021. godine

Referentni broj nabavke: DIVAC – F4G/8


PREDMET: Poziv za pravne eksperte za dostavljanje ponuda za izradu Uputstva za uvoz donacija u robi i uslugama

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi Projekat za unapređenje okvira za davanja (eng. “Framework for Giving”) sa ciljem unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fondacija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo Koalicije za dobročinstvo, koju predvodi, a koju čine i Trag fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbija.

 

Kako bismo izabrali autora ili grupu autora za potrebu izrade izradu Uputstva za uvoz donacija u robi i uslugama  (prema opisu posla iz Prologa B) potrebno je da nam dostavite skenirane, sledeće dokumente:

 

a) Izvod iz registra Agencije za privredne register ili Advokatske komore (samo za pravna lica),

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C) (samo za pravna lica),

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

f ) CV-jeve eksperta/eksperata

g) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponuda se, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavlja emailom sa subjectom “Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/8” najkasnije do petka 7.5.2021. godine u 17 časova. Ponudu je potrebno poslati na email [email protected]

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. Sve reči upotrebljene u ovom pozivu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i muška i ženska lica na koja se odnose.

 

                                                                                                  

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Projektni zadatak (ToR)  za ekspertske pravne usluge (Prilog B)

  B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Usluga izrade Uputstva za uvoz donacija u robi i uslugama u periodu od 20.5. do 30.11.2021. godine.

Ponudu može dostaviti:

  • Fizičko lice, rezident Republike Srbije, ili grupa fizičkih lica, rezidenata Republike Srbije, koje/a poseduje/u neophodna pravna i ekonomska ekspertska znanja
  • Pravno lice koje se bavi pružanjem advokatskih usluga, usluga poslovnog savetovanja ili usluga poreskog i pravnog savetovanja.

 

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih u Projektnom zadatku (ToR).

Sa fizičkim licem će biti potpisan autorski ugovor, a svi porezi ulaze u cenu navedenu u Prilogu B1.

Sa pravnim licem će biti potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

 

3. Teritorija

Ponuđač je u obavezi da uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

 

4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni plan rada opisan u Prilogu B.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite skenirane sledeće dokumente:

a) Izvod iz registra Agencije za privredne registre ili Advokatske komore (samo za pravna lica),

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

c) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C) (samo za pravna lica)

d) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

f ) CV-jeve eksperta/eksperata

g) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti

 

Ponuda se, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavlja emailom sa subjectom “Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/8” najkasnije do petka 7. 5. 2021. godine u 17h. Ponudu je potrebno poslati na email [email protected].

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Željko Mitkovski, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese..

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude neće biti otvarane do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u ponedeljak 10.5.2021. godine u 11 časova

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu, uz poštovanje epidemioloških mera.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije Ana i Vlade Divac, Trag fondacije i predstavnika još jedne članice Koalicije za dobročinstvo će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri ekonomski najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na predstavljanje rešenja zadataka. Nakon toga, Komisija će izabrati ekonomski najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D.

 

Ponuđač može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1. Cena usluga

2. Lista eksperata

2. Reference sa prethodnih projekata

                                                                                                    

                                            

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti