Beograd, 18.maj 2021.

Poziv za uslugu realizacije osnovnog poslovnog treninga: Uvod u poslovno planiranje i komunikaciju za 40 mladih (mlađih od 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa).

O projektu:

Projekat „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS i u  saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokuplje.

Kroz projekat će 40 mladih (mlađih od 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga biti podržano i proći kroz niz treninga i karijernog savetovanja kako bi unapredili svoje poslovne veštine, ušli i ostali konkurentni na tržištu rada.

O treningu:

Naziv treninga: Osnovni poslovni trening - Uvod u poslovno planiranje i komunikaciju

Kome je trening namenjen: Usluga treninga je namenjena mladima (do 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga koji tek treba da uđu na tržište rada. Predviđen broj polaznika- 40.

Osnovni cilj usluge treninga: koncipiran da pruži praktična znanja, trening treba da doprinese jačanju kapaciteta mladih koji tek treba da uđu i ostanu konkurentni na tržištu rada.

Kako bi se postigao osnovni cilj treninga, trener će dizajnirati jedan jednodnevni trening za 40 mladih (do 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga i obezbediti stručnu pomoć da unaprede svoje kapacitete da bi znali kako da:

 • Oblikuju svoju poslovnu ideju i formulišu poslovne ciljeve
 • Usvoje veštine/tehnike kako da svoju poslovnu ideju predstave korisnicima/donatorima/kupcima

Mesto i vreme održavanja treninga: Zoom platforma, utorak 8.juna 2021.godine u popodnevnim časovima

 • Online preko internet platforme za svih 40 mladih,
 • Trajanje treninga: od 17h do 20h

Osnovni zadatak trenera:

 • Kreira program treninga
 • Organizuje i realizuje jedan jednodnevni trening za 40 mladih
 • Organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika treninga
 • Sastavlja izveštaj o realizaciji treninga (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju treninga.

 

Kriterijumi za izbor:

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje iskustvo u realizaciji treninga u oblasti proslovnog planiranja, preduzetništva ili komunikacija.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
 • Preko 5 godina iskustva u organizaciji i realizaciji treninga;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u radu sa mladima.

Sposobnosti:

 • Dobro razumevanje specifičnosti i karakteristika rada početnika u poslovanju;
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Dobro poznavanje rada na računaru, kao i korišćenje online platformi (zoom, skajp i sl.)

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 4. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

Selekcija trenera:

Selekciju će raditi komisija sačinjena od članova projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Molimo sve zainteresovane da do četvrtka 27.maja 2021.godine pošalju svoje prijave na adresu [email protected]

 

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (Obrazac 1),
 • Predlog programa treninga,
 • Biografiju,
 • Referentnu listu sa svim održanim treninzima ili sličnim projektima

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti