Beograd, 18.maj 2021

Poziv za uslugu realizacije Karijernog savetovanja za 40 mladih (mlađih od 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa).

O projektu:

Projekat „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS i u  saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokuplje.

Kroz projekat će 40 mladih (mlađih od 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga biti podržano i proći kroz niz treninga i karijernog savetovanja kako bi unapredili svoje poslovne veštine, ušli i ostali konkurentni na tržištu rada.

 

O Usluzi:

Naziv usluge: Karijerno savetovanje

Kome je usluga namenjena: Usluga karijernog savetovanja je namenjena mladima (do 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga koji tek treba da uđu na tržište rada/koji traže novi posao. Predviđen broj polaznika- 40.

Osnovni cilj usluge: karijerno savetovanje treba da doprinese jačanju kapaciteta mladih koji traže prvi posao/koji studiraju/koji žele da promene posao i ostanu konkurentni na tržištu rada

Kako bi se postigao osnovni cilj, karijerni savetnik će dizajnirati konsultacije za 40 mladih (do 30 godina) sa teritorije Topličkog okruga i obezbediti stručnu pomoć da unaprede svoje kapacitete da bi znali kako da:

 • Odrede svoje poslovne ciljeve i korake koji ka njima vode
 • Donose odluke u vezi sa karijerom - zaposlenjem, nastavkom studija, neformalnim obrazovanjem i sl.
 • Sastave motivaciono pismo i biografiju
 • Kako da se pripreme za razgovor za posao/simulacija razgovora za posao
 • Koje su mogućnosti za nastavak studija, programi mobilnosti, stipendije, sajtovi za pretragu poslova

 

Napomena: S obzirom da su polaznici treninga i karijernog savetovanja različitog uzrasta, obrazovanja i sa različitim poslovnim iskustvom, karijerni savetnik treba da prilagodi svoje savetovanje u skladu sa potrebama polaznika.

Mesto i vreme održavanja karijernog savetovanja: Zoom platforma, od 14. do 18.juna 2021.godine.

 • Online preko internet platforme za svih 40 mladih,
 • Trajanje konsultacija: maksimalno 45 min po polazniku

Osnovni zadatak karijernog savetnika:

 • Organizuje i realizuje individualne konsultacije za svih 40 mladih
 • Organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika karijernog savetovanja
 • Sastavlja izveštaj o realizaciji karijernog savetovanja (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju savetovanja.

 

Kriterijumi za izbor:

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje iskustvo u realizaciji karijernog savetovanja.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
 • Preko 5 godina iskustva u organizaciji i realizaciji karijernog savetovanja;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u radu sa mladima.

Sposobnosti:

 • Dobro razumevanje specifičnosti i karakteristika rada početnika u poslovanju;
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Dobro poznavanje rada na računaru, kao i korišćenje online platformi (zoom, skajp i sl.)

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 4. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

Selekcija trenera:

Selekciju će raditi komisija sačinjena od članova projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Molimo sve zainteresovane da do četvrtka 27.maja 2021.godine pošalju svoje prijave na adresu [email protected]

 

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (Obrazac 1),
 • Predlog programa karijernog savetovanja,
 • Biografiju,
 • Referentnu listu sa svim održanim karijernim savetovanjima, bukama ili sličnim projektima

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti