Beograd, 06.04.2021. godine

Ref. oznaka nabavke: DIVAC-NID-1


A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA REALIZACIJU USLUGE ANKETIRANJA POLJOPRIVREDNIKA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i trenutno je toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

 

O projektu: Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Nacionalnim Institutom za Demokratiju realizuje projekat čiji je cilj da se na većem uzorku poljoprivrednika anketom ispita na koji način i koliko često se primenjuju sredstva za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji.

 

Cilj projekta je da se po realizovanoj anketi, prikupljeni podaci obrade u okviru stručne studije koja će pokazati trenutno stanje, način i dinamiku upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

 

O usluzi realizacije ankete: Odabrani kandidat će najmanje 8 dana tokom maja 2021. godine obezbediti 40 obučenih anketara koji će u 273 identifikovanih poljoprivrednih apoteka u 116 opština širom Srbije anketirati 1185 poljoprivrednika.

 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju projekta pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve (prema spisku kriterijuma) - prilog B, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do četvrtka 13.04.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC-NID-1 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:      

 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                                                                                                        

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Odabrani kandidat će najmanje 8 dana tokom maja 2021. godine obezbediti 40 obučenih anketara koji će u 273 identifikovanih poljoprivrednih apoteka u 116 opština širom Srbije anketirati 1185 poljoprivrednika.

Napomena: Fondacija Ana i Vlade Divac će odabranom kandidatu dostaviti finalni upitnik koji će se koristiti na terenu za potrebe ankete. Takođe, Fondacija će obezbediti dvodnevnu online obuku za 40 anketara koju će realizovati stručni  konsultant. Fondacija će odabranom kandidatu dostaviti spisak opština i apoteka u kojima će se realizovati anketiranje.

 

Kriterijumi za izbor:

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Minimum 5 godina rada i iskustva u ispitivanju tržišta/anketiranju

 • Potvrda o profesionalnom bavljenju i sprovođenju anketa

 • Poželjno prethodno iskustvo na sličnim projektima

 • Potvrda iz APR-a

Sposobnosti:

 • Poznavanje specifičnosti sektora poljoprivrede

 • Spremnost na putovanja širom Srbije

 • Korišćenje sopstvenog/ih  vozila

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano lice, preduzetnik-ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 3. Da je izmirio dospele obaveze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 4. Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

Naziv, količine opis traženih usluga se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

            

2. Cena i plaćanje

 

Cene u ponudi moraju biti u iskazane u dinarima sa i bez izraženog PDV-a.

Napomena: Ponuđena cena treba da izražava ukupne troškove koji uključuju realizaciju usluge, angažovanje 40 anketara, njihove putne troškove i dnevnice.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dananakon dostavljanja fakture, nakon izvršenoganketiranja i dostavljanja popunjenih upitnika nakon obrade u okviru stručne studije koja će pokazati trenutno stanje, način i dinamiku upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

 

3. Mesto vršenja  ankete

Anketiranje će se vršiti u 116 opština Republike Srbije u 237 identifikovanih poljoprivrednih apoteka.

 

Fondacija će odabranom kandidatu dostaviti spisak opština i apoteka u kojima će se vršiti anketiranje, nakon potpisivanja ugovora.

 

4. Termin održavanja ankete

Anketiranje će biti održano u period od 15 aprila - 15 juna. 2021. Godine

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda 

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do četvrtka 13.04.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC-NID-1 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:                    

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Katarina Kukolj tel. 062 / 797 764.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 13.04.2021.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije uz napomenu o poštovanju svih epidemioloških mera i obavezno nošenje zaštitne maske.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -Prilog D

 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 5. Referenc lista -prilog F

 6. Potvrda iz APR-a

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača  

Selekciju će raditi komisija, sastavljena od projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Komisija  će izvršiti analizu ponuda, nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave ponude i traženu prateću dokumentaciju.

 Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA I KVALITET PONUDE.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena

 2. Kvalitet - na osnovu predstavljene referenc  liste.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.                                                                                     

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti