Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske i Nemačke,  a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ukazuje se potreba  za  uslugama agencije koja bi organizovala treninge, okrugle stolove kao i noćenja u tri regije u Srbiji: (Pirotski okrug, Zaječarski okrug, Apatin i okolina).

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B, kao i posebne uslove koju ponuđene lokacije moraju da imaju - PRILOG B1. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG4 - NE OTVARATI* najkasnije do petka 04.06.2021. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7                                        

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                          ___________________

                                                                                                            Katarina Kukolj

                                                                                                       

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Organizovanje treninga, salu sa svom pratećom opremom, usluge manipulativnog radnika, kafe pauze, ketreing, osveženje, troškove puta, kao i organizovanje noćenja sa doručkom na teritoriji Pirota , Zaječara i Apatina.

 

Lot 1  Pirot - u periodu od 14. juna 2021. do 30. septembra 2021. godine

1. Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana (u periodu od 14.juna do 18. juna 2021. godine).

 • Konferencijska sala za 24 učesnika, potpuno tehnički osoposobljena za održavanje treninga (flip chart, projektor).
 • I dan:  ručak i dve  kafe pauze; II dan:  ručak i dve  kafe pauze (za 24 osobe).
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga (refundiranje troškova za 20 učesnika).

2. Organizovanje 3 treninga (u periodu od 25. juna 2021. do 20. jula 2021 godine.) u trajanju od po 2 dana (2 noćenja) za  10  osoba.  

Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

 • Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga
 • I dan:  ručak i dve  kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 10 osoba)
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga (refundiranje troškova za 6 učesnika)

3.Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana, (2 noćenja) za  14 osoba.

Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

 • Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga
 • I dan:  ručak i dve  kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 14 osoba)
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga (refundiranje troškova za 10 učesnika).

4. Organizacija dva  okrugla stola za 15 učesnika, zakup sale i osveženje.

 

Lot 2   Zaječar  - u periodu od 20.  septembra 2021. do 15. marta  2022. godine

1.  Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana.

 • Konferencijska sala za 24 učesnika, potpuno tehnički osoposobljena za održavanje   

     treninga (flip chart, projektor ).

•    I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 24 osobe).

•    Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

•    Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

     (refundiranje troškova za 20 učesnika).

2. Organizovanje 3 treninga u trajanju od po 2 dana  (2 noćenja) za  10  osoba.Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

•    Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga

•    I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 10 osoba)

•    Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

•    Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

     (refundiranje troškova za 6 učesnika).

3. Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana (2 noćenja) za  14 osoba.

      Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

•    Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga

•    I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 14 osoba)

•    Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

•    Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

     (refundiranje troškova za 10 učesnika).

4.  Organizacija dva  okrugla stola za 15 učesnika, zakup sale i osveženje

 

Lot 3 Apatin - u period od 15. februara 2022. do 15. juna 2022.

1.         Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana. 

      •     Konferencijska sala za 24 učesnika, potpuno tehnički osoposobljena za održavanje

            treninga (flip chart, projektor ).

      •    I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve  kafe pauze ( za 24 osobe).

      •    Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

      •    Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

            (refundiranje troškova za 20 učesnika).

2.         Organizovanje 3 treninga  u trajanju od po 2 dana (2 noćenja) za  10  osoba.

           Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

•          Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga

•          I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve  kafe pauze (za 10 osoba)

•          Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

•          Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

            (refundiranje troškova za 6 učesnika).

3.         Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana (2 noćenja) za  14 osoba.

            Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

•          Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga

•          I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 14 osoba)

•          Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.

•          Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

            (refundiranje troškova za 10 učesnika).

4.         Organizacija dva  okrugla stola za 15 učesnika, zakup sale i osveženje      

          

            2.Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima sa i bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplate će se izvršavati sukcesivno po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja  originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

           3. Mesto  održavanja treninga i regionalne konferencije

Mesto održavanja događaja je teritorija Srbije, na tri lokacije: Pirot, Zaječar i Apatin.

           4. Termini održavanja treninga i okruglih stolova

Treninzi i okrugli stolovi će se održavati u periodu od 15. juna 2021 do  15.juna 2022. godine.  Za svaki grad je planiran isti broj dvodnevnih treninga i u detaljnoj specifikaciji dati su okvirni datumi održavanja za svaku lokaciju,

 

          5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

           6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9h do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG4- NE OTVARATI*  najkasnije do petka 04.06.2021.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-đa Katarina Kukolj, tel. 062 797764.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

          7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 07.06.2021.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                                                                             

                                                                                                           Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                           ___________________    

                                                                                                            Katarina Kukolj                                                             

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti