Beograd, 23.06.2021.godine

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za plastenika sa montažom „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“

Referentni broj nabavke: DIVAC - GIZ - 06

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“.

Projekat predviđa različite obuke i sticanje kvalifikacija, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, kao i podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske zajednice i druge marginalizovane grupe.

Kako bismo izabrali pravno lice sa ekonomski najpovoljnijom ponudom (u daljem tekstu Ponuđač) za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

  1. Ponudu na Prilogu B
  2. Traženu prateću dokumentaciju

Traženu prateću dokumentaciju čini:

  1. Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
  2. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih artikala - Ponudu (Prilog B)
  3. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  4. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
  5. Popunjenu Izjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E)
  6. Slika ponuđenih artikala
  7. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre Republike Srbije

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom  formatu.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- GIZ- 06 - NE OTVARATI*) najkasnije do srede 30.06.2021.godine do 10 časova, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac” Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 30.06.2021.godine.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

 

_______________________

      Katarina Kukolj

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

 

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička speciikacija usluga- Ponudu (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

Pored traženih priloga koje treba preuzeti sa sajta Fondacije potrebno je priložiti i sledeće:

F - Slika ponuđenih artikala

G - Izvod iz registra Agencije za Privredne registre Republike Srbije

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

  Karakteristike profesionalne opreme, pribora i repromaterijala za plastenik sa montažom.

 

2. Valuta i PDV

 Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa i bez PDV-a.

       Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplata će se izvršiti po završenoj isporuci traženih artikala, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Ukupan iznos svih faktura ne može biti viši od iznosa navedenog u ponudi.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na teritoriji grada Beograda, tačne lokacije i kontakt osobe će biti navedene u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka ugovorenih količina roba će biti izvršena najkasnije 5 (pet) dana od dobijanja porudžbenice.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Potrebno je da nam dostavite:

1. ponudu na formularu (B)

2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička speciikacija usluga- Ponudu (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

F - Slika ponuđenog artikla

G - Izvod iz registra Agencije za Privredne registre Republike Srbije

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom formatu.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC - GIZ - 06 - NE OTVARATI*) najkasnije do srede 30.06.2021.godine, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac” Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 30.06.2021. godine.

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Katarina Kukolj, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u sredu 30.06.2021. godine u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 60 dana nakon roka za predaju ponuda.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Kriterijumi koji će se koristiti prlikom izbora ponudača je  NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju, koje ne stignu u predviđenom roku i koje ne sadrže slike svakog pojedinačnog artikla iz ponuđenog seta, neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Fondacija Ane i Vlade Divac

 

________________________

  Katarina Kukolj

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti