Beograd, 19.07.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 04/21

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku renoviranja onkološke ambulante u Opštoj bolnici Kruševac ukazala se potreba za nabavkom, isporukom i montažom medicinskih aparata. 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu.  

Ponudu dostaviti najksanije do 29.07.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- KS- 04/21“

Tehnička specifikacija medicinskih aparata:

 I SIGURNOSNA KOMORA ZA PRIPREMU HEMIOTERAPIJSKIH, ANTITUMORALNIH LEKOVA

 

Opis

Jed. Mera

 

Količina

OPŠTE KARAKTERISTIKE:

 • Sertifikovano u skladu sa DIN12980, EN 12469:2000
 • Mikroprocesorska kontrola
 • Veliki LCD, visoka rezolucija
 • Aero i aerosol nepropusni klizni prednji panel
 • Elekro-kontola pritiskom dugmeta
 • Tri H14 HEPA filtera
 • Alarmi za nizak protok i neadekvatan položaj prednjeg panela
 • Zakošeni prednji i zadnji zid radi lakšeg pristupa i bolje laminarnosti  protoka (EN12298 testirano)
 • Frontalni pristup tercijernim filterima pri održavanju
 • “Bag-in bag-out” tehnologija zamene tercijernog filtera (u skladu sa  KTA 3601 Lüftungstechnische Anlagen, Kernkraftwerken)
 • UV lampa

MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

 • Mikroprocesorski kontrolisan motor ventilatora, sa volumetrijskim senzorom za  monitoring protoka izduvnog vazduha izlaznog protoka
 • Mikroprocesorski kontrolni sistem omogućava:
 • Veliki monitor
 • Automatska kontrola zadatih vrednosti protoka
 • Klizni predni panel sa “smart” funkcijama
 • Permanentni monitoring radnog veka HEPA filtera
 • Višestruki alarm sa različitim funkcijama
 • Permanentni prikaz radnih uslova
 • Visoka stabilnost protoka vazduha bilo u slučaju prolaznih smetnji ili zapušenja filtera
 • Semi-automatski fumigacioni ciklus (EN12297 testirano i sertifikovano)
 • Kontinuirani monitoring frontalne barijere radi maksimalne bezbednosti operatora
 • Alarm za slabu barijeru
 • Alarm za smetnje u napajanju, nestanak struje
 • Automatsko resetovanje parametara u slučaju nestanka struje
 • Unutrašnjost od nerđajućeg čelika, 2B završnica. Dvodelna čvrsta radna površina
 • Prokretni prednji panel od višeslojnog stalkla, elektronska kontrola (max otvor 120°, 200mm)
 • Trostruki H14 HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter sa 99.999% efikasnošću na 0.3 mikronske partikule (EN1822-1 i EN 13091:1999 testirano i sertifikovano)
 • Laka zamena svih filtera sa prednje strane
 • Bag-in bag-out metoda zamene tercijalnog filtera
 • Lako montiranje ventilacionih odvoda
 • Pokretanje ključem. Mogućnost uklanjanja ključa dok je aparat u „safe“ modu radi bezbednosti
 • Resetovanje parametara u slučaju nestanka struje
 • Auto-kalibracioni ciklus pri svakom pokretanju uređaja
 • Vizuelni prikaz SAFE uslova. Predupozorenje pre samog alarma (audio ili vizuelnog)
 • Soft-touch kontrole za standardne priključke. Interkonektovano UV i fluorescentno svetlo
 • Izduvni i recilkulisuci protok vazduha, sa recirkulacijom (30%/70%) 25 promena vazduha/min
 • Prednja vazdusna barijera- brzina vazduha ≥ 0.5m/s
 • (Apf) ≥ 1.5 x 10 exp 5
 • Svetlost na radnoj površini 1200 lux.
 • Nivo buke 55dB(A) (ISO 11201, ISO 4871 i ISO EN 3744 testirano i sertifikovano)
 • Vibracije radne površine) <0.005mm RMS između 20Hz and 20,000Hz (ISO 5349 testirano i sertifikovano)
 • Napajanje 230V, 50Hz
 • Max snaga 3A
 • CE sertifikat u skladu sa Machinery Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC 93/68/EEC
 • Komora ima jedan priključak za vakuum i dva strujna priključka/od toga je jedan za UV kit
 • Dimenzije radnog prostora min 1200x600x700mm
 • Komora obavezno na svom postolju
 • Ponuđač mora da ima radno angažovanog servisera sa sertifikatom izdratim od strane proizvođača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

II UNIVERZALNA SUŠILICA/STERILIZATOR

 

Opis

Jed. Mere

 

Količina

 • Zapremina min 90 L
 • Dimenzije komore min(ŠxDxV)  450 x 400 x 500 mm
 • Dimenzije uređaja max (ŠxDxV) 640 x 550 x 790 mm
 • Opseg temperature min  amb +5 do +250°C
 • Temperatura stabilnost / Homogenost temp ± 0,25%  / ± 2 °C prema DIN 12880.
 • Mikroprocesorska kontrola temperature.
 • Intuitivni alfanumerički ekran osetljiv na dodir, rezolucije 0,1 °C
 • Min 10 programa sa po min 10 segmenata
 • Podesivo vreme
 • Prirodna cirkulacija vazduha
 • Otvori na zadnjem i bočnom zidu za odvod vlage i eksternu sondu
 • Grejni elementi u nezavisnoj komori za optimalnu stabilnost  temperature
 • Podesivi sigurnosni hidraulički termostat klase 2
 • Audiovizualni sigurnosni alarmi za završetak  ciklusa, greška sonde, greška grejanja, pregrevanje i temperatura izvan opsega
 • USB port
 • Unutrašnjost  komore  od  nerđajućeg  čelika otporna na koroziju,  spoljašnji deo sa zaštitnim premazom
 • Broj perforiranih polica od nerđajućeg čelika koji stiže uz aparat- 2/max br polica -9
 • Snaga max 1200 W
 • Težina max 54 kg
 • Garancija 24 meseca
 • Dva servisna inženjera sa sertifikatom od strane proizvođača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom

1

 

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu kataloga-prospektne dokumentacije: kako bi naručilac mogao na nedvosmislen način da izvrši proveru svih navedenih karakteristika i utvrdi da ponuđeno dobro poseduje sve zahtevane tehničke karakteristike, ponuđač je dužan da dostavi obeležen katalog ili  drugi originalni dokument (originalnu prospektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju) sa specifikacijom ponuđenih dobara (technical data sheet) izdat od strane proizvođača za ponuđeni uređaj. Samo za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženoj prospektno-tehničkoj dokumentaciji potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku (u izjavi mora biti navedeno: broj telefona, E-mail i adresa potpisnika izjave) Nije prihvatljivo  dostavljanje samo elektronskog kataloga ili fotokopija.

 

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca opreme: da izvrši besplatnu obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad, da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

 

3. Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženih medicinskih aparata. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 90 dana.

MESTO ISPORUKE MEDICINSKIH APARATA

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i montažu medicinskih aparta u onkološkoj ambulanti u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka i montaža medicinskih aparata mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

ZAHTEVI U POGLEDU GARANTNOG ROKA

Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS.

JEZIK PONUDE

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti