Beograd, 19.07.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 05/21

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku renoviranja onkološke ambulante u Opštoj bolnici Kruševac ukazala se potreba za nabavkom, isporukom i montažom medicinskih aparata. 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu. 

Ponudu dostaviti najksanije do 29. 07.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- KS- 05/21“

Tehnička specifikacija medicinskog aparata:

 ELEKTROMOTORNA STOLICA/KREVET

 

Opis

Jed. Mera

 

Količina

MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

 • Izrađena je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem antibakterijskim prahom EN 22196:2011 (dostaviti nalaz akreditovane laboratorije koji glasi na ime proizvođača ponuđene robe)
 • Sve funkcije stolice su na elektro pogon
 • Stolica (krevet) mora da poseduje min 2 elektro motora sa kontrolnom jedinicom i daljinskim upravljačem sa magnetnim ključem za zaključavanje tastature
 • Podizanje i spuštanje leđnog dela od 0-75 stepeni
 • Spuštaje nožnog segmenta od 0-90 stepeni
 • Pozicioniranje u Trendelenburg položaj
 • Oslonci za ruke moraju da prate kretanje stolice
 • Ležeća površina je od univera obloženog sunđerom i eko kožom
 • Stolica (krevet) mora da poseduje 4 rotirajuća točka sa kočnicom
 • Dimenzije: spoljne mere: cca D200cm x Š96cm
 • unutrašnje mere: cca D200cm x Š70cm
 • Visina fiksna: cca 65cm
 • Proizvođač mora da poseduje sertifikate: ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001
 • Ponuđena oprema mora da poseduje rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu kataloga-prospektne dokumentacije: kako bi naručilac mogao na nedvosmislen način da izvrši proveru svih navedenih karakteristika i utvrdi da ponuđeno dobro poseduje sve zahtevane tehničke karakteristike, ponuđač je dužan da dostavi obeležen katalog ili  drugi originalni dokument (originalnu prospektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju) sa specifikacijom ponuđenih dobara (technical data sheet) izdat od strane proizvođača za ponuđeni uređaj. Samo za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženoj prospektno-tehničkoj dokumentaciji potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku (u izjavi mora biti navedeno: broj telefona, E-mail i adresa potpisnika izjave) Nije prihvatljivo  dostavljanje samo elektronskog kataloga ili fotokopija.

 

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca opreme: da izvrši besplatnu obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad, da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

 

3. Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

 

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženih medicinskih aparata. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 90 dana.

 

MESTO ISPORUKE MEDICINSKIH APARATA

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i montažu medicinskih aparta u onkološkoj ambulanti u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka i montaža medicinskih aparata mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

ZAHTEVI U POGLEDU GARANTNOG ROKA

Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS.

 

JEZIK PONUDE

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti