Beograd, 19.07.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 06/21

 

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku renoviranja onkološke ambulante u Opštoj bolnici Kruševac ukazala se potreba za nabavkom, isporukom i montažom medicinskih aparata. 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu.  

Ponudu dostaviti najksanije do 29.07.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- KS- 06/21“

Tehnička specifikacija medicinskog aparata:

 VISOKO REZOLUTIVNI 12 KANALNI EKG APARAT  

Opis

Jed. Mere

Količina

MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

 • 12  kanalni, visoko rezolutivni EKG aparat
 • integrisano strujno/baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije većim od 7 časova rada
 • frekvenca uzorkovanja EKG-a min. 30 KHz
 • frekventni propusni opseg aparata u minimalnom opsegu 0-250Hz
 • ulazna impedansa ne manja od 100M Oma
 • CMRR veći od 90dB
 • uređaj mora da poseduje defibrilacionu zaštitu ne manju od 5000VDC
 • rezolucija EKG pojačavača maksimum 1 mikro Volt i minimum 24 bita
 • frekvenca detekcije pejsmejker signala veća od 20KHz
 • integrisan kolor LCD minimalne rezolucije 1024 x 768, dijagonale ne manje od 8 inča sa mogućnošću prikaza svih 12 odvoda
 • aparat mora poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv color - coded provera
 • aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamenjenih elektroda pri postavci
 • aparat mora da poseduje mogućnost pregleda EKG-a pre štampanja tzv. “Print preview“ funkcija
 • integrisana memorija aparata minimum 350 EKG snimaka
 • aparat mora da poseduje mogućnosću eksporta snimaka u PDF formatu na USB memoriju
 • aparat mora da poseduje snimanje EKG-a sa konfiguracijama odvoda minimum: standard, pedijatrijski, desni prekordialni, levi posteriorni, standard C4r i Nehb
 • aparat mora da podržava minimalno sledeće formule za QT korekciju: Bazett, Fredericia, Fremingham i Hadges
 • aparat mora da poseduje program za interpretaciju adultnog i pedijatrijskog EKG-a
 • aparat mora da poseduje odgovarajući softver za interpretaciju EKG-a kod sportista po Seattle kriterijumu
 • aparat mora da poseduje snimanje resting ritma u trajanju dužem od 9 minuta
 • aparat mora da poseduje interni 12 kanalni termo štampač za štampu na A4 termo papiru sa mogućnošću pregleda EKG-a pre štampe, eksporta i/ili memorisanja
 • za štampu izveštaja aparat mora da koristi Z-faltani termo papir min širine 210mm.
 • brzina min: 12,5-25-50 mm/sec osetljivost min: 5-10-20 mm/mV
 • aparat mora da poseduje zalivenu, gumenu ili silikonsku alfa numeričku tastaturu laku za čišćenje i direktne funkcijske tastere
 • aparat mora da poseduje integrisane minimum 2 USB interfejsa, LAN i WiFi modul
 • aparat mora da podržava dvosmernu komunikaciju sa bolničkim informacionim sistemima.
 •    mogućnost nadogradnje aparata ‘’CCAA” ili odgovarajućim software-om za lokalizaciju mesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i daje preporuku terapije kod pacijenata sa bolom u grudima)’’
 • kompletan softver aparata mora biti na srpskom jeziku
 • težina aparata, maksimalno 5kg
 • uz aparat isporučuje se standardni pripadajući pribor za rad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu kataloga-prospektne dokumentacije: kako bi naručilac mogao na nedvosmislen način da izvrši proveru svih navedenih karakteristika i utvrdi da ponuđeno dobro poseduje sve zahtevane tehničke karakteristike, ponuđač je dužan da dostavi obeležen katalog ili  drugi originalni dokument (originalnu prospektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju) sa specifikacijom ponuđenih dobara (technical data sheet) izdat od strane proizvođača za ponuđeni uređaj. Samo za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženoj prospektno-tehničkoj dokumentaciji potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku (u izjavi mora biti navedeno: broj telefona, E-mail i adresa potpisnika izjave) Nije prihvatljivo  dostavljanje samo elektronskog kataloga ili fotokopija.

 

 

 

 

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca opreme: da izvrši besplatnu obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad, da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

 

3. Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

 

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženih medicinskih aparata. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 90 dana.

MESTO ISPORUKE MEDICINSKIH APARATA

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i montažu medicinskih aparta u onkološkoj ambulanti u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka i montaža medicinskih aparata mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

ZAHTEVI U POGLEDU GARANTNOG ROKA

Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

JEZIK PONUDE

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti