Ref. Br. BTD-I-21

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji ", koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške, ukazuje se potreba  za  uslugama agencije za istraživanje u cilju sprovođenja dva istraživanja:

 1. Istraživanje socijalnih korena rodne diskriminacije
 2. Studija lokalnog, pravnog i političkog okvira - 4 opštine

Projekat će biti fokusiran kvalitativnim Istraživanjem  socijalnih korena rodne diskriminacije u oblasti zapošljavanja u svim lokalnim zajednicama u Srbiji (predrasude, stereotipi, tradicionalno nasleđe i druge prepreke sa kojima se žene suočavaju) Ovi uzroci će se istraživati lokalno i proveravati  u različitim demografskim i lokalnim okolnostima. Zajedno sa sekundarnim (desk) istraživanjem, putem mreže lokalnih partnera i OCDa, u 8 odabranih opština biće organizovane fokusne grupe sa ugroženim ženama koje će dublje zaći u korene diskriminacije u Srbiji. Poverenik za ravnopravnost Republike Srbije, kao i ključna državna institucija za zaštitu ljudskih prava  i ravnopravnost građana, će biti konsultovan i uključen u osmišljavanje istraživanja. Zajedno sa istraživanjem, u 4 odabrane opštine vršiće se uporedne analize lokalnih akcionih planova zapošljavanja i lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost. Prikupljanje podataka vršiće se putem upitnika upućenih predstavnicima/cama lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnosti i upitnika za predstavnike/ce jedinica za lokalni ekonomski razvoj u cilju ispitivanja nivoa saradnje i sprovođenja mera koje se odnose na unapređenje žena na tržištu rada.

Nakon konkursa za Studiju uporedne analize 4 lokalna akciona plana zapošljavanja i rodnu ravnopravnost, sve 4 uključene opštine biće upoznate sa rezultatima i preporukama  za poboljšanje svojih lokalnih akcionih planova putem onlajn konsultativnih sastanaka. 

Aktivnost se sastoji od:

 1. Određivanja kvaliteta i upotrebe rodno senzitivne statistike u analizi lokalnog tržišta rada.
 2. Određivanje mere u kojoj lokalne politike zapošljavanja uzimaju u obzir razlike u položaju žena i muškaraca, odnosno da li te politike sadrže rodno senzitivne mere i akcije.
 3. Procene uticaja predloženih intervencija na položaj žena i muškaraca na tržištu rada.

 

Pored toga, upitnik predstavnicima/cama lokalnih saveta i struktura za rodnu ravnopravnost i upitnik za  predstavnike/ce kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (LER) ispitaće nivo saradnje i sprovođenje mera u vezi sa unapređenjem položaja žena na tržištu rada.

Svi detalji vezano za datum početka i period implementacije zadataka su opisani u prilogu PROJEKTNI ZADATAK (ToR), kao i u Prilogu B.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva

 Mole se kvalifikovani i zainteresovani kandidati da svoje prijave dostave od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv: BTD-I-21 NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  10.08.2021. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:        

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  Projektni zadatak (ToR)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Usluge agencije za istraživanje u cilju sprovođenja dva istraživanja:

 • Istraživanje socijalnih korena rodne diskriminacije
 • Studija lokalnog, pravnog i političkog okvira - 4 opštine
 • 4 konsultativna sastanka sa 4 opštine -onlajn

Izvođač treba obezbediti 2 kompletna istraživanja do 15.12.2021. Istraživanja trebaju biti na srpskom jeziku sa kratkim uvodom na engleskom jeziku.

Potrebne kvalifikacije i veštine  istraživača:

 • Minimum 10 godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti
 • Prethodno iskustvo u istraživanju i rodnoj ravnopravnosti
 • Poznavanje metodologije istraživanja
 • Bogato iskustvo vezano za rodnu ravnopravnost i urodnjavanje
 • Iskustvo u strateškom planiranju i organizacionom razvoju
 • Poznavanje procedura urodnjavanja
 • Objavljeni rad i učestvovanje u stvaranju velikog broja publikacija

Poželjne veštine i kompetencije:

 • Odlične analitičke sposobnosti;
 • Odlično znanje pisanog srpskog i engleskog jezika;
 • Sposobnost pružanja iskustvenih saveta o najboljim praksama;
 • Znanje vezano za pitanja interdisciplinarnog razvoja;
 • Dobra primena Upravljanja Zasnovanog na Rezultatima (Result-Based Management);
 • Kulturna, polna, verska, rasna, nacionalna i starosna senzitivnost i prilagodljivost;
 • Integritet u uspostavljanju etičkih standarda.

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima bez PDV-a.

Uplate će se izvršavati sukcesivno.

3. Mesto  održavanja istraživanja

Mesto održavanja će biti 4 odabrane opštine, o kojima će biti obavešten odabrani ponuđač.

4. Termini održavanja

Planirani početak implementacije je 15.08.2021. godine a ugovor će se implementirati u periodu od 4 meseca, od  15.08.2021. do 15.12.2021. godine. Očekuje se da će Istraživanje socijalnih korena rodne diskriminacije i Studija lokalnog pravnog i političkog okvira biti završena:

               Usluga                                                                                                Rok      

 • Istraživanje socijalnih korena rodne diskriminacije

 

 1.  
 • Studija lokalnog, pravnog i političkog okvira - 4 opštine

 

 1.  
 • 4 konsultativna sastanka sa 4 opštine - onlajn
 1.  

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Mole se kvalifikovani i zainteresovani kandidati da svoje prijave dostave od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom:

 *Prijava na javni poziv: BTD-I-21 NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  10.08.2021. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:           

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

 

Pismo o zainteresovanosti koje sadrži:

 • Obrazloženje zašto je kandidat najpoželjniji za obavljanje posla
 • Kratku metodologiju o pristupu poslu i načinu na koji će se odvijati (najviše 300 reči)
 • Ažurirani Curriculum Vitae (u PDF formatu)
 • Finansijsku ponudu

Podnosilac prijave mora da priloži finansijsku ponudu zajedno sa svim ostalim dokumentima koji se traže, uzimajući u obzir ciljeve zadatka, zaduženja koja treba da se izvrše i usluge koje se zahtevaju. Obratite pažnju da finansijska ponuda mora da uključi sve troškove (uključujući putne troškove, troškove komunikacije i druge troškove koji mogu da nastanu tokom obavljanja zadatka).

Rok za podnošenje prijave je 10.08.2021. godine. Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

Ugovor će biti dodeljen podnosiocu koji ponudi najbolj odnos cene i kvaliteta u skladu sa principima transparentnosti i poštene konkurencije i vodeći računa da se izbegne svaki sukob interesa.

Agencija za istraživanje se obavezuje Deklaracijom o nepristrasnosti i poverljivosti koja se potpisuje pre početka svake faze zadatka. Ukoliko ocenjivač veruje da bi moglo doći do sukoba interesa, on/ona mora da o tome hitno obavesti Fondaciju Ana i Vlade Divac. Osim toga, zahteva se stroga poverljivost stručnjaka koji su uključeni u implementaciju ovog ugovora, pogotovo u pogledu procene projekta.​

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 10.08.2021.god. u 12.00h.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Podnete prijave na javni poziv, pored ponude moraju sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
 2. Popnjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga (Prilog B)
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA i KVALITET.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti