Beograd, 02. 09. 2021. godine

Ref. oznaka nabavke: BTD-II-21


PRILOG A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA TEHNIČKU PODRŠKU ZA RAZVOJ LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA U 4 OPŠTINE

 

U okviru projekta „Ravnopravnost ne može da čeka“, Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, realizuje aktivnosti za potrebe unapređenja rodne ravnopravnosti u Srbiji. Predloženi projekat predstavlja napor Fondacije  Ana i Vlade Divac da pruži doprinos procesu reformi u Srbiji i pregovorima  sa EU sa akcentom na Poglavlje 23 i osnovna građanska prava. U okviru planiranih aktivnosti potrebno je da nabavimo tehničku podršku za 4 opštine za razvoj Lokalnih akcionih planova, te Vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za tehničku podršku za 4 opštine za razvoj Lokalnih akcionih planova potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B, kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 10.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: BTD-II-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11 000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  • Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
  • Specifikacija potrebnih usluga (Prilog B)
  • Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  • Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
  • Izjavu ponuđača - rekapitulacija ponude (Prilog E)
  • Popunjena izjava ponuđača - fizičko lice (Prilog F)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

Predmet ponude

 

 

Predmet ponude tehnička podrska u 4 opštine.

Naziv, količine i opis traženih usluga se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B.

 

Cena i dinamika plaćanja

 

Iznos ponude treba da bude izražen u dinarima (RSD) sa posebno iskazanim PDV-om, kao što je naznačeno u tabeli  specifikacije (Prilog B).

Jedinične cene iskazane u ponudi moraju biti važeće minimum 120 dana od dana otvaranja ponude.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana nakon isporuke usluga i dostavljanja izveštaja i original računa na adresu Fondacije.

Izabrani ponuđač sa sedištem u Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.

 

Mesto i rokovi isporuke

Ponuđač je u obavezi da uslugu isporuči na teritoriji 4 opštine u Srbiji (Pirot, Zaječar, Apatin i Sombor)

 

Dostavljanje ponuda

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 10.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom            mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke:  BTD-II-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11 000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Marija Jovanović tel. 060 077 8730.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene u petak  10.09.2021. god. u 12h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a) Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala (Prilog B)

c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

f) Popunjena izjava ponuđača-fizičko lice (Prilog F)

g) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

h) Referenc listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i koje ne stignu u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Dobavljač će biti odabran shodno principima ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterijumi za bodovanje su: Ponuđena cena, Profesionalno iskustvo.

O izboru najboljeg ponuđača bićete obavešteni najkasnije 13.09.2021 putem e-maila.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti