Beograd, 15.09.2021. godine

Ref. oznaka nabavke: BTD-III-21

PRILOG A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA AGENCIJU ZADUŽENU ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA:

 1. Susret i razmena iskustava 8 opština - 20 ljudi x 2 događaja

 2. Info sesije sa poslovnim sektorom - 30 učesnika x 2 događaja

 

U okviru projekta „Ravnopravnost ne može da čeka“, Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za  demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, realizuje aktivnosti za potrebe unapređenja rodne ravnopravnosti u Srbiji. Predloženi projekat predstavlja napor Fondacije  Ana i Vlade Divac da pruži doprinos procesu reformi u Srbiji i pregovorima  sa EU sa akcentom na Poglavlje 23 i osnovna građanska prava. Projekat je usmeren na rodnu ravnopravnost kao veliko područje vladavine diskriminacije u Srbiji, sa ciljem da doprinese osnaživanju žena u Srbiji, posebno u oblasti rada i zapošljavanja, gde je rodna diskriminacija neprestano široko zastupljena.

U okviru planiranih aktivnosti potrebno je da izaberemo agenciju koja će biti zadužena za organizaciju događaja, te Vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za agenciju zaduženu za oganizaciju planiranih događaja, potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači       u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 22.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: BTD-III-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11000 Beograd

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

 • Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

 • Specifikacija potrebnih usluga (Prilog B)

 • Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 • Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

 • Izjavu ponuđača - rekapitulacija ponude (Prilog E)

 • Portfolio agencije

 • Lista referenci/Lista klijenata-obavezno

 

Podnosilac ponude mora da priloži finansijsku ponudu (Prilog B) zajedno sa svim ostalim dokumentima koji se traže, uzimajući u obzir ciljeve zadatka, zaduženja koja treba da se izvrše i usluge koje se zahtevaju. Obratite pažnju da finansijska ponuda mora da uključi sve troškove (uključujući putne troškove, troškove komunikacije i druge troškove koji mogu da nastanu tokom obavljanja zadatka).

 

Rok za podnošenje ponude je 22.09.2021. godine.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

Predmet ponude

 

 1. Organizacija Susreta i razmene iskustava 8 opština - 20 ljudi x 2 događaja - online ili offline

 2. Organizacija Info sesije sa poslovnim sektorom - 30 učesnika x 2 događaja  - online ili offline

I Organizacija Susreta i razmene iskustava 8 opština:

 

Opcija 1 offline:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije,

 • putni troškovi, rentiranje objekta, smeštaj,

 • kafa i grickalice, ručak, konferencijski materijal

 • ugovaranje moderatora konferencije u skladu sa prethodno dogovorenim konceptom

 • uspostavljanje tehničkih pravila offline konferencije i uputstava za moderatore, govornike, paneliste i učesnike kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve besprekorno funkcionisalo.

 

Opcija 2 online:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije,

 • uspostavljanje tehničkih pravila  online konferencije i uputstava za moderatore, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom  konferencije kako bi sve besprekorno funkcionisalo,

 • ugovaranje moderatora konferencije u skladu sa prethodno dogovorenim konceptom

 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog puštanja prezentacija, video materijala itd.

 • snimanje konferencije

 

 

II Organizacija Info sesija sa poslovnim sektorom:

 

Opcija 1 offline:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije,

 • putni troškovi, rentiranje objekta, smeštaj,

 • kafa i grickalice, ručak, konferencijski materijal

 • uspostavljanje tehničkih pravila offline konferencije i uputstava za moderatore, govornike, paneliste i učesnike kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve besprekorno funkcionisalo.

 

 

Opcija 2 online:

 • tehničko upravljanje događajem,

 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije,

 • uspostavljanje tehničkih pravila  online konferencije i uputstava za moderatore, govornike, paneliste i učesnike, kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve besprekorno funkcionisalo,

 • ugovaranje moderatora konferencije u skladu sa prethodno dogovorenim konceptom

 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog puštanja prezentacija, video materijala itd.

 • snimanje konferencije.

 

Rezultat:

 

 1. Susret i razmena iskustava 8 opština - 20 ljudi x 2 događaja - organizovani u celosti

 2. Info sesije sa poslovnim sektorom - 30 učesnika x 2 događaja -organizovani u celosti

 

Naziv, količine i opis traženih usluga se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B.

 

Datum početka & period izvršenja zadatka:

 

Planirani datum početka je 23.09.2021. a ugovor će biti izvršen u periodu od 9 meseci, od 23.09.2021. do  31.05.2022. godine.

 

Očekuje se da će izvođač obaviti usluge u sledećim rokovima:

 

 

Usluge

Rok

 1. Susret i razmena iskustava 8 opština - 20 ljudi x 2 događaja -  organizovani u celosti

31. maj 2022.

 1. Info sesije sa poslovnim sektorom - 30 učesnika x 2 događaja - organizovani u celosti

31. mart 2022.

 

 

Izveštaji:

 

Naziv izveštaja

Sadržaj

Rok dostavljanja

Susret i razmena iskustava 8 opština - 20 ljudi x 2 događaja

Fotografije, video materijal,

 liste učesnika

31. maj 2022.

Info sesije sa poslovnim sektorom - 30 učesnika x 2 događaja

Fotografije, video materijal,

 liste učesnika

31. mart 2022.

 

 

Opšte profesionalno iskustvo agencije

 1. Prethodno iskustvo u organizovanju i snimanju događaja

 

 1. Pismo o zainteresovanosti koje sadrži:

 

 • Porfolio agencije

 • Finansijsku ponudu - paušalni iznos

 • Listu referenci/Listu klijenata

 

Cena i dinamika plaćanja

 

Iznos ponude treba da bude izražen u dinarima (RSD) sa posebno iskazanim PDV-om, kao što je naznačeno u tabeli  specifikacije (Prilog B).

Jedinične cene iskazane u ponudi moraju biti važeće minimum 120 dana od dana otvaranja ponude.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana nakon isporuke usluga i dostavljanja izveštaja i original računa na adresu Fondacije.

Izabrani ponuđač sa sedištem u Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.

 

Dostavljanje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 22.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom            mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke:  BTD-III-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11000 Beograd

 

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Marija Jovanović tel. 060 / 077 8730.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene u sredu  22.09.2021.god. u 12h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači      mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a) Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - (Prilog B)

c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

f) Portfolio agencije

g) Referenc listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i koje ne stignu u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

   Dobavljač će biti odabran shodno principima najboljeg odnosa CENE I KVALITETA.

Kriterijumi za bodovanje su: Ponuđena cena, Profesionalno iskustvo.

  Ugovor će biti dodeljen podnosiocu koji ponudi najbolji odnos cene i kvaliteta u skladu sa principima transparentnosti i  

  poštene konkurencije i vodeći računa da se izbegne svaki sukob interesa.

  Izvođač se obavezuje Deklaracijom o nepristrasnosti i poverljivosti koja se potpisuje pre početka svake faze zadatka. 

  Ukoliko ocenjivač veruje da bi moglo doći do sukoba interesa, on/ona mora da o tome hitno obavesti Fondaciju Ana i  Vlade Divac.

  Osim toga, zahteva se stroga poverljivost stručnjaka koji su uključeni u sprovođenje ovog Ugovora, pogotovo u pogledu procene projekta.

 

O izboru najboljeg ponuđača bićete obavešteni najkasnije 23.09.2021. putem e-maila.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti