Beograd, 17.09.2021. godine

Ref. oznaka nabavke: BTD-IV-21

PRILOG A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA AGENCIJU ZADUŽENU ZA LOGISTIČKU I TEHNIČKU PODRŠKU I ORGANIZACIJU AKADEMIJE ZA RAD, LJUDSKA PRAVA I RODNU RAVNOPRAVNOST

U okviru projekta „Ravnopravnost ne može da čeka“, Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za  demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, realizuje aktivnosti za potrebe unapređenja rodne ravnopravnosti u Srbiji. Predloženi projekat predstavlja napor Fondacije  Ana i Vlade Divac da pruži doprinos procesu reformi u Srbiji i pregovorima  sa EU sa akcentom na Poglavlje 23 i osnovna građanska prava. Projekat je usmeren na rodnu ravnopravnost kao veliko područje vladavine diskriminacije u Srbiji, sa ciljem da doprinese osnaživanju žena u Srbiji, posebno u oblasti rada i zapošljavanja, gde je rodna diskriminacija neprestano široko zastupljena.

 

U okviru planiranih aktivnosti potrebno je da izaberemo agenciju koja će biti zadužena za logističku i tehničku podršku i organizaciju Akademije za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost- 22 učesnika/ce sa teritorije Republike Srbije za 4 dana van Beograda, te Vas molimo da nam dostavite Vašu ponudu.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za agenciju zaduženu za organizacju, potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači       u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 24.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: BTD-IV-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

 • Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
 • Specifikacija potrebnih usluga (Prilog B)
 • Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 • Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
 • Izjavu ponuđača - rekapitulacija ponude (Prilog E)
 • Portfolio agencije
 • Lista referenci/Lista klijenata-obavezno

 

Podnosilac ponude mora da priloži finansijsku ponudu zajedno sa svim ostalim dokumentima koji se traže, uzimajući u obzir ciljeve zadatka, zaduženja koja treba da se izvrše i usluge koje se zahtevaju. Obratite pažnju da finansijska ponuda mora da uključi sve troškove (uključujući putne troškove, troškove komunikacije i druge troškove koji mogu da nastanu tokom obavljanja zadatka).

 

Rok za podnošenje ponude je 24.09.2021. godine.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

Predmet ponude

 

 • Logistička i tehnička podrška i organizacija Akademije za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost- 22 učesnika/ce za 4 dana van Beograda. Učesnici su sa teritorije Republike Srbije.

 

Specifikacija posla:

 

Opcija 1 offline:

 • tehničko upravljanje događajem,
 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije
 • putni troškovi za 22 učesnika
 • rentiranje objekta za 4 dana van Beograda
 • smeštaj za 22 učesnika za 3 noći
 • osveženje i ručak za 22 učesnika za 4 dana

 

Opcija 2 online:

 • tehničko upravljanje događajem
 • organizacija, vođenje i kontrola procesa realizacije
 • rentiranje objekta za  4 dana u Beogradu
 • uspostavljanje tehničkih pravila online konferencije i uputstava za moderatore, govornike, paneliste i učesnike kojih će se pridržavati tokom konferencije kako bi sve besprekorno funkcionisalo
 • obezbeđivanje tehnički ispravnog i neometanog puštanja prezentacija, video materijala itd.
 • video zapis konferencije

 

Rezultat:

 

 
1. Akademija za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost - 4 dana za 22 učesnika/ce - organizovana u celosti
 

Naziv, količine i opis traženih usluga se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B.

 

 

Planirani datum  početka je 27.09.2021. a ugovor će biti izvršen u periodu od 27.09.2021. do 15.12.2021. godine.

 

Očekuje se da će izvođač obaviti usluge u sledećim rokovima:

 

Usluge

Rok

 1. Akademija za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost - 4 dana za 22 učesnika/ce - organizovana u celosti

15. decembar 2021.

 

Izveštaji:

 

Naziv izveštaja

Sadržaj

Rok dostavljanja

Akademija za rad, ljudska prava i r rodnu ravnopravnost - 4 dana za 22 učesnika/ce

Fotografije, video materijal, liste učesnika/ca, troškovnik

15. decembar 2021.

 

Opšte profesionalno iskustvo agencije

 

 1. Prethodno iskustvo u organizovanju i snimanju događaja

 

 1. Pismo o zainteresovanosti koje sadrži:

 

 • Portfolio agencije
 • Finansijsku ponudu - paušalni iznos
 • Listu referenci/Listu klijenata

 

Cena i dinamika plaćanja

 

Iznos ponude treba da bude izražen u dinarima (RSD) sa posebno iskazanim PDV-om, kao što je naznačeno u tabeli  specifikacije (Prilog B).

Jedinične cene iskazane u ponudi moraju biti važeće minimum 120 dana od dana otvaranja ponude.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana nakon isporuke usluga i dostavljanja izveštaja i original računa na adresu Fondacije.

Izabrani ponuđač sa sedištem u Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.

 

Dostavljanje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti lično svaki radni dan 10-15h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka  24.09.2021. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom            mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom:

*Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke:  BTD-IV-21 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53 a,

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Marija Jovanović tel. 060 / 077 8730.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene u petak 24.09.2021. god. u 12h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači      mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a) Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

b) Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - (Prilog B)

c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e) Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

f) Portfolio agencije

g) Referenc listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i koje ne stignu u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

   Dobavljač će biti odabran shodno principima najboljeg odnosa CENE I KVALITETA.

Kriterijumi za bodovanje su: Ponuđena cena, Profesionalno iskustvo. Ugovor će biti dodeljen podnosiocu koji ponudi najbolji odnos cene i kvaliteta u skladu sa principima transparentnosti i  poštene konkurencije i vodeći računa da se izbegne svaki sukob interesa.

  Izvođač se obavezuje Deklaracijom o nepristrasnosti i poverljivosti koja se potpisuje pre početka svake faze zadatka. 

  Ukoliko ocenjivač veruje da bi moglo doći do sukoba interesa, on/ona mora da o tome hitno obavesti Fondaciju Ana i Vlade Divac.

  Osim toga, zahteva se stroga poverljivost stručnjaka koji su uključeni u sprovođenje ovog Ugovora, pogotovo u pogledu  procene projekta.

O izboru najboljeg ponuđača bićete obavešteni najkasnije 27.09.2021. putem e-maila.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti