Referentni broj objave: EU-EQUAL-03-21

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU I MODERACIJU HIBRIDNE NACIONALNE KONFERENCIJE 08.12.2021. godine

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta “EQUAL - Towards closing the gender gap in balancing professional and private lives of employees“,  koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program REC,  ukazuje se potreba za uslugu organizacije i moderacije hibridne nacionalne konferencije u Beogradu dana 08.12.2021. godine.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite Vašu ponudu. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B i ostalu navedenu dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 10h do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom „Prijava na javni poziv EU-EQUAL-03-21 - NE OTVARATI“). Ponuđač ponudu dostavlja neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara.

Ponudu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom:“ Prijava na javni poziv EU-EQUAL-03-21 -NE OTVARATI

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 29.11.2021. godine do 10:00 časova.

   

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije www.divac.com :

A - Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

E - Izjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

Predmet ponude

Organizacija i moderacija hibridne nacionalne konferencije u Beogradu dana 08.12.2021. godine.  

Valuta

Iznos ponude mora biti u dinarima sa i bez iskazanim PDV-om, sa uračunatim svim troškovima koji mogu nastati u toku pružanja usluge koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj usluzi i prezentovanim potrebnim dokumentima na osnovu ispostavljene fakture, u roku od 15 dana.

Izabrani ponuđač sa sedištem u Republici Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Jezik ponude

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od 10 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom: “Prijava na javni poziv EU-EQUAL-03-21 - NE OTVARATI“) najkasnije do 29.11.2021.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Marija Jovanović E-Mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena  neposredno naručilac će ponuđaču  predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i vreme prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da obuhvati sve stavke i obavezne uslove

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, da može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                                                                                                               

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti