Beograd, 13.01.2022.godine

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu artikala za potrebe Socijalnog centra u Vranju.

Referentni broj nabavke: DIVAC - SC1

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi nabavku potrebnih artikala za pomoć Socijalnom centru u Vranju.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku artikala potrebnih Socijalnom centru u Vranju, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 1. Ponudu na Prilogu B
 2. Traženu prateću dokumentaciju

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 28.01.2022. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC-SC1. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.                                          

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B. Rok trajanja za svaki ponuđeni artikal mora biti minimalno godinu dana od datuma isporuke istih.

Za ponuđene artikle u ponuđenu cenu je neophodno uračunati troškove isporuke.

Ponuđači nisu u obavezi da podnesu ponudu za obe Grupe, ali su u obavezi da ponude sve artikle za  Grupu 1 ili Grupu 2 iz specifikacije (Prilog B), u zavisnosti od toga za koju Grupu se odluče da konkurišu.

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem  ponuđaču za Grupu 1 i Grupu 2  biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije.

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na adresu. Tačna adresa i kontakt će biti naznačeni u porudžbenici.

4. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do 07.02.2022.godine

Isporuka mora da bude obavljena u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 10 do 14h u zatvorenoj koverti  (pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 28 .01.2022.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je  Katarina Kukolj, tel. 062/79 77 64

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 31.01.2022.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE uz poštovanje propisanih mera bezbednosti i nošenje zaštitnih maski. Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
 6. Kopiju ISO sertifikata u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte

Upotrebe, kao i potrebne dokumetacije za bezbednost i zdravlje na radu.

Potrebna kopija za sledeće ISO standarde:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 45001:2018

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije- dokument B, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.Sve pozicije moraju biti ponuđene.

Ugovori mogu biti potpisani za svaku grupu posebno za koju je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

 1. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je CENA.

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju  i koji se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti