A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE AGENCIJE ZA ORGANIZOVANJE DVA TRENINGA

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske i Nemačke,  a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ukazuje se potreba  za  uslugama agencije koja bi organizovala treninge u Somboru i Knjaževcu.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG5 - NE OTVARATI* najkasnije do petka 24.02.2022. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

  Fondacija “Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A -  Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Organizovanje treninga, salu sa svom pratećom opremom, usluge manipulativnog radnika, kafe pauze, ketreing, osveženje, troškove puta, kao i organizovanje noćenja sa doručkom na teritoriji Somboru i Knjaževcu.

Lot 1 Knjaževac - u periodu mart-maj 2022. godine

 • Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana
 • Konferencijska sala za 24 učesnika, potpuno tehnički osoposobljena za održavanje treninga (flip chart, projektor).
 • I dan:  ručak i dve  kafe pauze; II dan:  ručak i dve  kafe pauze (za 24 osobe).
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga (refundiranje troškova za 20 učesnika).

Za svaki dvodnevni trening potrebno je obezbediti:

 • Tehnički opremljenu konfrencijsku salu za održavanje treninga
 • I dan:  ručak i dve  kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 10 osoba)
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga (refundiranje troškova za 6 učesnika).

Lot 2 Sombor - u periodu mart-maj 2022. godine

 1. Organizacija jednog treninga u trajanju od dva dana.
 • Konferencijska sala za 24 učesnika, potpuno tehnički osoposobljena za održavanje   

treninga (flip chart, projektor ).

 • I dan:  ručak i dve kafe pauze; II dan:  ručak i dve kafe pauze (za 24 osobe).
 • Prenoćište za 4 osobe u jednokrevetnim sobama sa doručkom za dve noći.
 • Usluge manipulativnog radnika za refundaciju troškova učesnicima treninga

(refundiranje troškova za 20 učesnika).

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima sa i bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplate će se izvršavati sukcesivno po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

3. Mesto  održavanja treninga

Mesto održavanja događaja je teritorija Srbije, na dve lokacije: Knjaževac i Sombor.

4. Termini održavanja treninga

Treninzi će se održavati u periodu od marta/maja 2022. godine.Za svaki grad je planiran po jedan dvodnevnih treninga i u detaljnoj specifikaciji dati su okvirni datumi održavanja za svaku lokaciju,

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9h do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv SDG5- NE OTVARATI*  najkasnije do petka 24.02.2022.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 24.02.2022.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke -Prilog C
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.                                                  

 

                                                                                                                                                                  

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti