PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU NAMIRNICA HRANE I HEMIJE ZA  NAJUGROŽENIJE JEDNORODITELJSKE PORODICE GRADA BEOGRADA

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa potrebnih namirnica, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se mogu dostaviti svakog radnog dana 10-14h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima) ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do petka 25.03.2022. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: INFOST-01-22 -NE OTVARATI. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

NAPOMENA: Obaveza ponuđača je da do petka  25.03.2022. godine do 10h dostave i uzorke ponuđene robe. Ponude donete lično na adresu Fondacija će primati u četvrtak 24.03.2022. do 12h i 25.03.2022.  do 10h.

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Rok trajanja za svaki ponuđeni artikal mora biti minimalno devet meseci od datuma isporuke istih.

Namirnice sa hranom trebaju biti odvojene u jedan paket od namirnica sa hemijom koje trebaju biti odvojene u drugi paket. Svaki paket mora biti posebno upakovan u zasebnu kartonsku kutiju.

Ponuđači moraju trošak prevoza i kutija za pakovanje paketa da izraze kroz vrednosti ponuđenih artikala traženih namirnica.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP sertifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika i mora posedovati tražene ISO sertifikate koji zadovoljavaju tražene ISO standarde.

 

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti fiksne u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na teritoriji grada Beograda na 10 različitih lokacija.

Tačne adrese i kontakti će biti navedeni u porudžbenici.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka paketa će biti izvršena najkasnije do kraja aprila 2022. god.

Isporuka mora da bude obavljena u roku od 5 dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 10 do 14h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv INFOST-01-22- NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 25.03.2022.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ponude donate lično na adresu Fondacija će primati u četvrtak 24.03.2022. do 12h i 25.03.2022. do 10h.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 25.03.2022.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke
 4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 6. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
 7. Kopiju H.A.C.C.P. sertifikat u delokrugu prijema, skladištenja, veleprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda
 8. Kopiju ISO sertifikata u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte Upotrebe, kao i potrebne dokumetacije za bezbednost i zdravlje na radu.

Potrebna kopija za sledeće ISO standarde:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 45001:2018

        9. Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti za sve vrste ponuđenih artikala

        10. Upakovani uzorci paketa.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.​​

Fondacija može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba, ugovori količinu artikla koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 1. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti