NAPOMENA: Obaveštavamo zainteresovane ponuđače da smo izvršili izmene u delu specifikacije usluga i da je rok za dostavu ponuda 05.08.2022. godine. Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na kraju teksta. 

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "WBT for EmploYouth", koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske komisije, ukazuje se potreba za angažovanjem PR agencije.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu prema TOR-u (u prilogu), za mesečno angažovanje na realizaciji poslova na mesečnom nivou, a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu 15.08.2022-15.03.2024. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom (*Prijava na javni poziv EU-01-22-NE OTVARATI*) najkasnije do petka 5. avgusta 2022. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A - Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A) i Prilog A-Javni poziv-promena EU-01-22

B - Tehnčku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B),

C - Izjavu ponuđača o ispunjenju  obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C),

D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (PriIog D)

E - lzjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E),

F - TOR (Prolektni zadatak i obim poslova) overen.

G - Projektni zadatak- izmene opisa usluga

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

      1. Predmet ponude

Pružanje PR usluga, definisanih u TOR-u, u periodu od 15.08.2022. do 15.03.2024 godine.

 

       2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.

Uplata iznosa napovoljnijem ponuđaču biće vršena sukcesvno na mesečnom nivou nakon dostavljanja i prihvatanja mesečnog izveštaja za izvršenje usluge i dostavljanja faktture za taj mesec.

     

      3. Mesto izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je Beograda.

     

     4. Termini izvršenja usIuge

Usluga će se izvršavati u terminu: od 15. avgusta 2022 godine — do 15. Marta 2024. godine.

     

     5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

   

     6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom „Prijava na javni poziv EU-01-22 — NE OTVARATI*) najkasnije do petka 5. avgusta 2022. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd, Ilije Garašanina 53a/7

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Željko Mitovski +381 60 310 03 358.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac "PRIJEM PONUDA“.  Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti