Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. Ukazala se potreba za opremanje dečijeg igrališta u Novom Sadu.

Kako bismo izabrali, za narednih nekoliko godina, najpovoljniju “Partner -kompaniju”   za nabavku opreme za opremanje dečjih igrališta potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu uz modele za igrališta kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponuda treba da sadrži prospekte, fotografije i cenovnike opreme iz vašeg proizvodnog programa/asortimana, kao i skice Modela sa cenama za igrališta.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  26.07.2022.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                               

         Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Ponude (prospekte, cenovnike, fotografije…)  poslati za: OPREMA za IGRALIŠTA ZA DECU

Potrebno je posebno dati za svaku grupu nekoliko Modela - predloga rešenja za uređenjem prostora sa opremom iz proizvodnog programa firme Ponudača. Sve cene moraju da sadrže i montažu ako je neophodna.

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarina, bez  i  sa izraženim  PDV.

3. Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da robu isporuči  na teritoriji Republike Srbije, a tačne  adrese će biti date za svaku pojedinačnu nabavku.

4. Rokovi isporuke

Izabrani  najpovoljniji Ponuđač mora poštovati realnu dinamiku koja će mu biti dostavljena prilikom svakog novog posla.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  26.07.2022 do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude možete uputiti putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] ili brojem telefona  060 07 78 740. 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 27.07.2022.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 2 godine nakon roka za predaju ponuda.

 

a) Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

b) Overenu kopiju sertifikata za bezbednost  za opremu za igrališta (SRPS EN 1176 i SRPS EN 1176)

c) Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog B)

d) Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  će, u zavisnosti od konkretnog posla,  kombinovati  artikale  iz ponude,  pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.                                           

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti