Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta „Podrška STEAM obrazovanju u srednjim školama“ koji je pokrenut od strane Fondacije uz podršku u realizaciji Fondacije NCR-a, sprovodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“, ukazuje se potreba nabavku ponuda za opremanje IT kabineta u srednjim školama.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC-ST-22 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 03.08.2022.godine do 10h, na adresu:

                  

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                                                                                                                           

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A -  Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih artikala (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Naziv i opis artikala za nabavku i isporuku se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B

 

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cene sa iskazanim porezom na dodatu vrednost. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci poljoprivredne opreme na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih otpremnica, u roku od 30 dana

3. Mesto izvršenja

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku predmetne opreme srednjim pškolama u opštinama: Zaječar, Šabac, Leskovac, Niš, Aranđelovac, Čačak, Sombor i Ruma. Tačne adrese će biti date u ugovoru.

4. Rokovi izvršenja

Isporuka predmetne opreme mora biti završena do 15.08.2022. godine.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC-ST-22 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 03.08.2022. godine do 10h, na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sandra Isajlović E-mail: [email protected]

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda. Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 03.08.2022. god. u 12h.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu tenderske komisije.

Svi ponuđači će biti obavešteni o ishodu tendera po donošenju odluke tenderske komisije.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 190 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih artikala - Prilog B

2. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D

4. Popunjena Izjava ponuđača/rekapitulacija ponude - Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija će, u zavisnosti od konkretnog posla, kombinovati usluge iz ponude, pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

 Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije, će izvršiti analizu ponuda, nakon toga, Komisija će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA I KVALITET PONUDE.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.                                          

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti