Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

U okviru projekta „Podrška STEAM obrazovanju u srednjim školama“ koji je pokrenut od strane Fondacije uz podršku u realizaciji Fondacije NCR-a, sprovodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“, ukazuje se potreba nabavku ponuda za opremanje IT kabineta u srednjim školama.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B.

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC-ST-22-1 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 03.08.2022.godine do 10h, na adresu:

                     

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                                                                                                                     

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A -  Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - popis traženih artikala (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

  1. Predmet ponude

Naziv i opis artikala za nabavku i isporuku se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B

 

  1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cene sa iskazanim porezom na dodatu vrednost. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci poljoprivredne opreme na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih otpremnica, u roku od 30 dana

  1. Mesto izvršenja

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku predmetne opreme srednjim pškolama u opštinama: Zaječar, Šabac, Leskovac, Niš, Aranđelovac, Čačak, Sombor i Ruma. Tačne adrese će biti date u ugovoru.

  1. Rokovi izvršenja

Isporuka predmetne opreme mora biti završena do 15.08.2022. godine.

  1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

  1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 10 do 16 časova u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC-ST-22 -1- NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 03.08.2022. godine do 10h, na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sandra Isajlović E-mail: [email protected]

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti