Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i trenutno je toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa dugogodišnjim donatorom, kompanijom Procter&Gamble, realizuje projekte podrške najugroženijim građanima Srbije i projekte usmerene na stvaranje boljih uslova za odrastanje i razvoj dece i mladih u Srbiji.

U toku je projekat podrške za 3 porodilišta, u Beogradu, Vranju i Pirotu za koje nabavljamo medicinsku opremu u skladu sa zahtevima osoblja samih porodilšta. Cilj projekta je stvaranje boljih uslova za porodilje, kao i za osoblje koje radi u porodilištima.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku medicinske opreme potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenom spisku artikala kao i traženu prateću dokumentaciju. 

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do ponedeljka 26.09.2022. do 10 časova.

Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC/P&G-22 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:                 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. 

                                                                                                                                                                              

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  1. - Poziv za dostavljanje ponuda 
  2. -  Specifikacija potrebnih artikala (Prilog B)
  3. -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  4. -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
  5. -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)
  6. -  Slika ponuđenih artikala
  7. -  Izvod iz registra Agencije za Privredne registre Republike Srbije

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.            Predmet ponude 

Naziv, količine opis traženih artikala se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B.

Za ponuđene artikle u ponuđenu cenu je neophodno uračunati troškove isporuke kao i troškove montaže ponuđene opreme (za opremu za koju je to potrebno).

Ponuđači nisu u obavezi da ponude sve artikle iz grupe.

2.            Cena  i plaćanje 

Cene u ponudi moraju biti u iskazane u dinarima bez i sa izraženim PDV-om. 

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i montaže i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije. 

3.            Mesto isporuke

Ponuđači su obavezni da isporuče i  montiraju opremu u ginekološko akušerske klinike u Beogradu, Vranju i Pirotu u zavisnosti za koje su artikle dostavili ponude. Tačne adrese klinika i kontakt osobe će biti navedene u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora.

4.            Rokovi isporuke

Isporuka i montaža ugovorenih količina roba će biti izvršena najkasnije 10 dana od dobijanja porudžbenice.

5.         Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.        Dostavljanje ponuda 

Ponude  se mogu dostaviti lično svakog radnog dana 10-14h ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do ponedeljka  26.09.2022. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC/P&G-22 NE OTVARATI*. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu:                                       

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”         

                        Ilije Garašanina 53a/7                    

                       11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja  je Katarina Kukolj tel. 062/797764.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7.        Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u ponedeljak 26.09.2022.god. u 12h u prostorijama Fondacije i svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta: 

a)Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

b)Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - (Prilog B)

c)Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

d)Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

e)Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

f) Slika ponuđenih artikala

g) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre Republike Srbije

Fondacija može zaključiti ugovor sa više ponuđača u okviru iste grupe (gradova), tj. zaključiće se ugovori sa najpovoljnijim ponuđaćem svakog posebnog artikla.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena i raspoloživosti sredstava, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - Prilog B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u periodu važenja ponude od 90 dana).

Kriterijum koji će se koristiti prilikom izbora ponuđača je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i koje ne stignu u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti