Fondacija „Ana i Vlade Divac“ sprovodi akciju nabavke potrebnih artikala kako bi pomogli  Društvo za pomoć MNRL iz Brusa i okolnih mesta.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa namirnica, potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se mogu dostaviti svakog radnog dana 10-14h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima) ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 19.10.2022. do 10 časova. Svaka koverta sa ponudom mora biti zalepljena i mora biti pečatirana na spojevima, sa naznakom *Prijava na javni poziv Ref. oznaka nabavke: DIVAC-MNRO-22 -NE OTVARATI. Ponude se dostavljaju na sledeću adresu: 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

NAPOMENA: Obaveza ponuđača je da do srede 19.10.2022. godine do 10h dostave i uzorke ponuđene robe. Ponude donate lično na adresu Fondacija će primati u utorak 18.10.2022. do 12h i 19.10.2022.  do 10h.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

​​Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Rok trajanja za svaki ponuđeni artikal mora biti minimalno devet meseci od datuma isporuke istih.

Svaki paket mora biti posebno spakovan u kartonsku kutiju.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP sertifikat za distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

Za ponuđene artikle u ponuđenu cenu je neophodno uračunati sve troškove isporuke do krajnjih korisnika.

       

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 20 dananakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči na jednu lokaciju u Brusu. Tačna adresa i kontakt će biti navedeni u porudžbenici.

 

4. Rokovi isporuke

Isporuka paketa će biti izvršena najkasnije do kraja oktobra 2022. god.

Isporuka mora da bude obavljena u roku od 2 dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 10 do 14h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC-MNRO-22- NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 19.10.2022.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ponude donete lično na adresu Fondacija će primati u utorak 18.10.2022. do 12h i 19.10.2022.do 10h.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 19.10.2022.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
 6. Kopiju H.A.C.C.P. sertifikat u delokrugu prijema, skladištenja, veleprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda
 7. Kopiju ISO setifikata u delokrugu skladištenja, veleprodaje i distribucije predmeta opšte Upotrebe
 8. izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti za sve vrste ponuđenih artikala
 9. Upakovani uzorci paketa.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 90 dana).

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. odgovarajući kvalitet
 2.  cena

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti