U okviru projekta „WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“, Fondacija „Ana i Vlade Divac“ uz podršku Evropske komisije, realizuje terning za organizacije medije civilnog društva i medije u Srbiji

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B i ostalu navedenu dokumentaciju.

Ponude se dostavljaju od 10h do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom „Prijava na javni poziv EU-02-22 - NE OTVARATI“). Ponuđač ponudu dostavlja neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara.

Ponudu dostaviti lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom:“ Prijava na javni poziv EU-02-22 - NE OTVARATI

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 21.10.2022. godine do 10:00 časova.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije www.divac.com :

A - Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

E - Izjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

Predmet ponude

Organizacija treninga za 20 predstavnika organizacija civilnog društva i medija iz cele Srbije koja se realizuje kao deo programa jačanja kapaciteta u okviru projekta WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa. Za potrebe ovog treninga potrebno je obezbediti 20 jednokreventih soba, i salu za rad koja će ispunjavati sve standarde i mere definsane zbog epidemiološke situacije u zemlji koja uključuje tehniku i opremu. Pored prostora neophodno je obezbediti hranu i osveženje na osnovu potreba i zaheteva učesnika. Program treninga traje 3 dana (2 noćenja) u periodu od 23. do 25. novembra 2022. godine. Detaljni program i plan treninga biće dostavljen najkasnije do 10. novembra izabranom ponuđaču.

Valuta

Iznos ponude mora biti u dinarima sa iskazanim PDV-om sa uračunatim svim troškovima, koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj usluzi na osnovu ispostavljene fakture, u roku od 15 dana.

Izabrani ponuđač sa sedištem u Republici Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.

Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude mora biti 90 od dana roka za predaju.

Naručilac će u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača  produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Jezik ponude

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od 10 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom: “Prijava na javni poziv EU-02-22 - NE OTVARATI“) najkasnije do petka 21.10.2022.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sandra Isajlović E-Mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena  neposredno naručilac će ponuđaču  predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i vreme prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda održaće se istog dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda 22.10.2021. godine u 12:00 časova, u kancelariji Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u ulici Ilije Garašanina 53a/7, 11000 Beograd.

Ponuda mora da obuhvati sve stavke i obavezne uslove

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, da može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti