Referentni broj nabavke: DIVAC - GIZRNS1

 

UVOD:

 

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Podsticanje uključivanja roma na tržište rada“. u mestima: Novi Sad, Beočin, Žabalj.

Raspisan je javni poziv za nabavku 240 gotovih restoranskih obroka (paste) i osveženja (gusti sok) za predstojeće radionice koje će se održavati 4 dana za učesnike programa: Podsticanje uključivanja roma na tržište rada Na teritoriji grada Novog Sada. Potrebna nam je  ponuda od ukupno 240 gotovih restoranskih obroka (porcija od 300gr) i 240 komada gustih sokova (250ml), za 60 učesnika u trajanju od 4 dana.

Izuzetno je važno da obroci (paste) budu bez svinjskog mesa i produkata od svinjskog mesta, da ne budu spremani na svinjskoj masti. Takođe, potrebno je da ponuda  bude za 4 različite vrste pasti za sva 4 dana (svaki dan 60 obroka po danu isti ukus obroka +gusti sokovi).

Ponuda se iskazuje u Prilogu B (Specifikacija potrebnih artikala -robe).

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku obroka i osveženja potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju:

 

 1. Ponudu na Prilogu B
 2. Traženu prateću dokumentaciju

 

 

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom  formatu.

 

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- GIZRNS1 - NE OTVARATI*) najkasnije do srede 23.11.2022.godine do 10 časova, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 23.11.2022.godine.

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

 1. Priložen Poziv za dostavljanje ponuda
 2. Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)
 3. Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)
 6.    Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Potrebna nam je ponuda za 240 obroka (porcija od 300 gr.) za sva 4 dana (svaki dan drugi obrok - 60 komada) i 60 gustih sokova od 250ml po danu (ukupno 240 sokova za sva 4 dana).

Izuzetno je važno da obroci (paste) budu bez svinjskog mesa i produkata od svinjskog mesta, da ne budu spremani na svinjskoj masti. Takođe, potrebno je da ponuda  bude za 4 različite vrste pasti za sva 4 dana (svaki dan 60 obroka po danu isti ukus obroka +gusti sokovi).

 

Rok trajanja za svaki ponuđeni artikal mora biti minimalno 24h.   

 

Za ponuđene artikle u ponuđenu cenu je neophodno uračunati  i pakovanje i uz obroke obezbediti jednokratni pribor za jelo  i troškove isporuke.

Obroke upakovati tako da pakovanje omogućuje  konzumiranje bez potrebe za serviranjem dodatnog pribora (tanjiri, escajg, čaše).

Ambalaža treba da obezbedi maksimalnu moguću zaštitu upakovane hrane od uticaja spoljnih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora. Osim toga, ambalažni materijal ne sme sadržati niti otpuštati otrovne supstancije; on mora biti bez mirisa i ukusa.

Ponuđači moraju trošak prevoza i kutija za pakovanje paketa da izraze kroz vrednosti ponuđenih artikala traženih namirnica.

U Novom Sadu se organizuje događaj-isporuka traženih artikala, u trajanju od 4 dana krajem novembra i početkom decembra meseca 2022. godine.

Ponuđači su u obavezi da ponude sve artikle iz Lot-a 1, za koji se odluče da konkurišu.

 

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa i bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplata će se izvršiti po završenoj isporuci traženih artikala, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja originalnog računa, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Ukupan iznos fakture ne može biti viši od iznosa navedenog u ponudi.

 

3. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da gotove obroke i osveženje isporuči na teritoriji grada Novog Sada, u periodu od 4 dana trajanja obuke, odabranom dobavljaču ćemo naknadno dostaviti adresu za isporuku.

Isporuka traženih artikala će se odvijati u periodu od 4 različita dana prema rasporedu koji će se unapred dogovoriti počevši krajem novembra i početkom decembra. 2022. godine.

Datumi, vreme I mesto održavanja obuka će biti naknadno dostavljeni odabranom dobavljaču.

 

Kontakt osoba za isporuku će biti navedena u porudžbenici koju izabrani dobavljač dobija nakon potpisivanja ugovora.

 

 

4. Rokovi isporuke

 

Isporuka ukupnih količina traženih artikala  mora da bude obavljena u roku od 5 dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

 

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6. Dostavljanje ponuda

 

Potrebno je da nam dostavite:

1. ponudu na formularu (B)

2. traženu prateću dokumentaciju

 

Traženu prateću dokumentaciju čini:

 

 1. Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
 2. Tehnička speciikacija usluga- Ponudu (Prilog B)
 3. Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)
 6. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre

Ponudu i traženu prateću dokumentaciju treba dostaviti u štampanom formatu.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC - GIZRNS1 - NE OTVARATI*) najkasnije do srede  23.11.2022.godine, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 23.11.2022. godine.

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Katarina Kukolj, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7.Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u sredu 23.11.2022. godine u 12h.

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 60 dana nakon roka za predaju ponuda.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Kriterijumi koji će se koristiti pńlikom izbora ponudača je  NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju, koje ne stignu u predviđenom roku i kojje ne budu ispunjavale sve tražene kriterijume, neće se uzeti u proces razmatranja.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti