A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA RADOVE REKONSTRUKCIJE KOŠARKAŠKIH TERENA

UVOD:

Fondacija "Ana i Vlade Divac" je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. Ukazala se potreba za rekonstrukciju košarkaških terena na Štrandu u Novom Sadu.
Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite Vašu ponudu. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B i ostalu navedenu dokumentaciju.
Ponude se dostavljaju od 10 do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom “Prijava na javni poziv DIVAC-NS-23 - NE OTVARATI”) najkasnije do petka 24.03.2023.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd

Sa naznakom: “Prijava na javni poziv DIVAC-NS-23 -NE OTVARATI“

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 24.03.2023. godine do 10:00
časova.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije
Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti (i popuniti) sa sajta Fondacije www.divac.com:
A - Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)
B - Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)
C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
E - Izjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude
Rekonstrukcija košarkaških terena na Štrandu u Novom Sadu u skladu sa tehničkom specifikacijoj (Prilog-B).
2. Valuta
Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cene bez poreza na dodatu vrednost. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenim radovima, na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih, u roku od 10 dana.
Izabrani ponuđač sa sedištem u Republici Srbiji je u obavezi da primenjuje proceduru oslobađanja od PDV-a utvrđenu nacionalnim propisima koji su na snazi.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
3. Mesto isporuke
Ponuđač je u obavezi da radove izvrši na navedenim košarkaškim terenima (oba ili pojedinačno), a tačne adrese će biti date uz ugovor.
4. Rokovi isporuke
Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati realnu dinamiku izvođenja radova koju ponudi za izvršenje predmetnog ugovora a koja ne može biti duža od 30 dana. Ponuđač može ponuditi izvođenje radova na jednom ili oba terena. Ukoliko ponudi izvođenje radova na oba terena radovi se moraju izvoditi istovremeno u realnom roku ali ne dužem od 30 dana.
5. Jezik ponude
Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.
6. Dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju od 10 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom "Prijava na javni poziv-DIVAC-NS-23- NE OTVARATI“) najkasnije do petka 24.03.2023 do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd

 

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude možete uputiti putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] ili brojem telefona +381 60 07 78 740.

____________________________________________________________________________________

Fondacija ,,Ana i Vlade Divac”, Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd, Srbija; Tel/Fax: +381 11 3341755, E-mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i vreme prijema ponude. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

7. Otvaranje ponuda
Ponude će biti otvorene 24.03.2023.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.
Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.
Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 2 meseca nakon roka za predaju ponuda i mora da sadrži:
a) Referenc listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke
b) Popunjena Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)
c) Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
d) Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
e) Popunjenu Izjavu ponuđača/rekapitulaciju ponude (Prilog E)
Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.
Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Fondacija “Ana i Vlade Divac”
___________________
Sandra Isajlović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti