O projektu:

Projekat  “Održivi razvoj za sve”  podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi nemačka agencija za međunarodni razvoj (GIZ) u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv. Rad na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve” organizovan je kroz tri stuba - socijalni, ekonomski i stub zaštitet životne sredine.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa  zato  Platforma “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim državnim i  nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj 2030.

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju vode aktivnosti u okviru Socijalnog stuba.U okviru aktivnosti koje realizuje Fondacija Ana i Vlade DIvac otvoren je poziv za konsultanstku uslugu u okviru razvijanje i podršku u sprovođenju  kampanja zagovaranja   iz oblasti održivog razvoja sa posebnim akcentom na oblast  ekonomskog osnaživanja žena.

Ciljevi angažovanja:

Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Zarade žena su manje od zarada muškaraca na svim obrazovnim nivoima, u svimzanimanjima i u gotovo svim sektorima delatnosti. Takođe, žene čine većinu u zanimanjima tzv. nižeg statusa (61%) koja karakterišu loši uslovi rada i niske zarade. Socijalni stub Pltforme  će preduzeti inicijativu zastupanja relevantne za COR 5 - Rodna ravnopravnost. Inicijative zagovaranja zasnovane su na  rezultatima Tematske grupe I -  osnaživanje svih žena i devojaka, koja je biula aktivna u periodu 2021. -2022. u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”.

Na osnovu  Indeksa rodne ravnopravnosti  i dostupnih statistika, jedan od ključnih zaključaka je

da je napredak u ovoj oblasti do sada bio nestabilan i da se ekonomski položaj žena u Srbiji  pogoršava, posebno kao posledica krize izazvane pandemijom Kovid 19.

Na osnovu nalaza analiza koje je uradila TG: Ekonomsko osnaživanje žena i  Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja - rešenja sadržana u Zakonu o ravnopravnosti polova, planirano je pokretanje kampanja zagovaranja za neke od tema koje bi značajno mogle da doprinesu napredku u ovoj oblasti i ostvarivanju COR 5.  

Projektni zadatak i opis posla/očekivani rezultati :

- Izrada plana zagovaranja i predloga konkretnih zagovaračkih inicijativa na lokalnom i nacionalnom nivou

- Predlog za izradu konkretnih analiza / preporuka za unapređenje javanih politika na osnovu predloga članica eksperske grupe

- Predlog za uključivanje gradova/opština u proces međuopštinske razumene i učenja i predlog za sadržaj događaja

- Predlog kriterijuma za odabir opština, mapiranje/preselekcija/selekcija

- Predlozi za unapređenje starteških dokumenta - predlog komentara na Nacrt startegije za ratvoj malih i srednjih preduzeća

 

Vremenski okvir i broj konsultantskih dana:

 

Aktivnost

Broj dana

Očekivani rezultat - sredstvo verifikacije

Period implementacije

Međuopštinske razmene i jačanje kapaciteta JLS

1. Kriterijuma za odabir opština. mapiranje, selekcija i  procena kapaciteta opština za učešće u programu međuopštinske razmene i učenja.

2

 

decembar - 2022

2. Procena kapaciteta opština (izrada upitnika i mapiranje lokalnih partnera ) Priprema i distribucija upitnika za LS i aktere iz OCD + analiza dobijenih rezultata, kreiranje plana rada sa lokalnim zajednicama na formulisanju tema međuopštinske razmene, kreiranje  facilitiranje procesa konsultacija sa lokalnim partenerima

4

- spisak opština sa kriterijumima za odabir 

- Spisak lokalnih partnera

- upitnici za JLS  i OCD

- Obrada upitnika i plan komunikacije sa opštinama

-Predlog formata i sadražaja događaja  međuopštinske razmene i učenja  

 

 

 

mart 2023.

Izrada analize na osnovu konsultacija sa lokalnim partnerima

3

- Analiza -policy preporuke

 

Maj  2023.

 

 

Predlozi za unapređenje javnih politika i razvijanje zagovaračke inicijative u oblasti održivog razvoja

1. Pregled dokumenta Strategije razvoja MSP i davanje komentara sa akcentom na rodnu dimenziju predloga Strategije.

 

1

-Dokument Startegije sa komentarima.

 

Februar 2023.

2. Formulisanje tema za zagovaranje na osnovu pregleda doukumentcije i nalaza koje je proizveo Socijalni stub Platforme u predhodnoj fazi.

2

-Predlozi zagovaračkih inicijativa u oblasti ekonomskog osnaživanja žena

  Decembar  2022.

4.Mapiranje partnera za učešće u radu ekspertske grupe do najamanje 10 članica i izrada metodologije rada. Konsultativni sastanak, prikupljanje inputa i podrške u izradi predloga za specifične inicijative zagovaranja

2

 -Predlog učesnica/ka EG-

-Facilitacija sastanka

-Kreiranje predloga za izradu analiza / predloga za unapređenje javnih politika  u identifikovanim oblastima

April - Maj 2023

         

Zainteresovani konsultant/konsultantkinja treba da ispunjava sledeće uslove:

- Univerzitetska diploma u oblasti društvenih nauka, ekonomijeili drugim relevantnim oblastima;

- Najmanje 10 godina radnog iskustvau organizacijama/institucijama koje rade u domenu rodne ravnopravnosti

- Dobro poznavanje statistike, prikupljanja i obrade podataka;

-Prethodno iskustvo u pisanju izveštaja i analiza zasnovanih na podacima u oblasti rodne ravnopravnosti sa posebnim akcentom na oblast ekonomskog osnaživanja žena;

-Poznavanje zakonodovnog i stateškog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

- Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti ;

- Iskustvo u realizaciji kampanja zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou je prednost

Veštine i kompetencije:

- Odlične veštine pisanja i analitičke veštine;

- Odlične istraživačke veštine;

- Odlične komunikacione veštine;

- Odlično znanje engleskog jezika.

Sposobnosti:

- Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

- Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;

- Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Vreme trajanja angažovanja konsultanta:

Period angažovanja je od 1. decembra 2022. do  30. juna 2023. prema sledećoj dinamici:

Konsultant se angažuje na 14 dana.

Ponuda treba da sadrži sledeće informacije:

-  Biografiju na engleskom jeziku u PDF formatu

-  Popunjenu i overenu izjavu Prilog C

-  Popunjen i overen obrazac o opštim podacima ponuđača Prilog D

-  Finansijsku  ponudu, popunjen i overen Prilog E

Navedene priloge je potrebno preuzeti sa sajta Fondacije „Ana i Vlade Divac“ koji su sastavni deo poziva za predmetnu nabavku.

 

Selekcija konsultanata:

 

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Poziv je otvoren za pojedince i pravna lica. Molimo sve zainteresovane da se do utorka, 21. novembra  2022. godine, prijave na adresu [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navedene u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu email adresu.

U Beogradu,

14. novembar, 2022. godine

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti