Referentni broj objave: DIVAC- YP-2

Fondacija "Ana i Vlade Divac" je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne i razvojne svrhe. U toku je niz humanitarnih projekata i razvojnih aktivnosti, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U saradnji sa  International Republican Institute (IRI) i uz podršku USAID-a (u daljem tekstu: ”Donator”) sprovodi se projekat pod nazivom “Zapadni Balkan: regionalno partnerstvo mladih“, (u daljem tekstu: “Projekat”); u skolpu kog se ukazala potreba za predmetnom nabavkom. 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B.

Ponude se dostavljaju e-mail-om sa naslovom poruke: “DIVAC-YP-2-NE OTVARATI

Ponudu možete isključivo na e-mail: [email protected]

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 25.04.2023. godine do 12:00 časova.

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Tehnička specifikacija - popis traženih usluga (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjavu ponuđača/rekapitulacija ponude (Prilog E)

F - Referenc lista ponuđača

G - fotografije ili prezentacija hotela (sa slikama soba i prostora)

 

Pravo na učešće u postupku predmetne nabavke ima ponuđač koji ispunjava OBAVEZNE USLOVE:

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

Predmet ponude

Opis usluge se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B.

Valuta

Cene u ponudi moraju biti u američkim dolarima USD  sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cene sa iskazanim porezom na dodatu vrednost. Cena je fiksna i ne može se menjati.

Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj izradi indeksa, u roku od 15 dana.

Rokovi izvršenja usluge

Rokovi za navedenu uslugu nalazi se u Prilogu B, rok počinje danom potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

Zahtev u pogledu roka važenja ponude:

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana  od dana otvaranja ponuda.

Naručilac će u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača  produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Jezik ponude

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom, bosanskom ili hrvatskom jeziku.

Dostavljanje ponuda

Ponude se najkasnije do petka 25.04.2023. godine u podne (12 časova), na e-mail: [email protected] uz naslov poruke „Prijava na javni poziv DIVAC - YP- 2 - NE OTVARATI“

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sandra Isajlović E-mail: [email protected]

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može radnim danom, u radno vreme 9:00-16:30 časova, putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.

 

 

Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda održaće se istog dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda 25.04.2023. godine u 13:00 časova, u kancelariji Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u ulici Ilije Garašanina 53a/7, 11000 Beograd.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 60 dana nakon roka za predaju ponuda.

E-mail mora pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

Skeniran, popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B

Skenirana, popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C

Skenirane, popunjene i overene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D

Skenirana, popunjena i overena  Izjava  ponuđača/rekapitulacija ponude -Prilog E

Referenc listu ponuđača.

 

Ponuda mora da obuhvati sve stavke i obavezne uslove

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, da može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po konačnom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Izbor najpovoljnije ponude će se vršiti primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena“ i „najbolji kvalitet“.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu iz grupe prihvatljivih ponuda.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu, isti rok plaćanja i isti rok za izvršenje usluga, naručilac će najpovoljnijeg ponuđača izabrati primenom trećeg rezervnog kriterijuma, računanjem procene na osnovu ponuđene cene i dostavljene referentne liste.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti