Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;
 
U okviru projekta “WB&T for EmploYouth”, koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske Komisije, ukazuje se potreba za vršenjem usluge završne evaluacije projekta.
 
Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za realizaciju evaluacije, a kompletna usluga treba da bude izvršena za period realizacije projekta od 15.03.2020. do 15.03.2024. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.
 
Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv EU-01-23-NE OTVARATI*) najkasnije do 02.10.2023. godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:
 
 
Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd
 
Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije
 
Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:
 
A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),
B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B),
C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
E - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)
F - TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen
G - Referenc listu.
 
UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE
1.Predmet ponude
Realizacija predmeta nabavke, definisane u TOR-u, sprovodiće se u periodu od 18.09.2023. do 02.10.2023. godine.
 
2.Valuta
Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.
Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće vršena nakon završene evaluacije prema uslovima koji će biti definisani ugovorom.
 
3.Mesto izvršenja usluge
Mesto izvršenja usluge je detaljnije opisano u ToR-u.
 
4.Termini izvršenja usluge
Usluga će se izvršavati u terminu od dana potpisivanja ugovora do 01.04.2024. godine.
 
5.Jezik ponude
Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.
 
6.Dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv-EU-01-23-NE OTVARATI*) najkasnije do najkasnije do 02.10.2023. do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:
Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd
 
Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sandra Isajlović, komunikacija isključivo putem mejla [email protected] .
 
Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.
 
7.Otvaranje ponuda
Ponude će biti otvorene 02.10.2023. god. u 13.00h.
Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.
Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.
Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:
 
  1. Popunjena i overena specifikacija usluga - Prilog B
  2. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
  3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
  4. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
  5. TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen
  6. Referenc listu.
  7. Biografije eksperata iz kojih se vidi broj godina iskustva.
Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
 
Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je ekspertiza (kadrovski kapacitet) 80 bodova i cena 20 bodova.
Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti