PROJEKAT: Platforma Održivi razvoj za sve

Period realizacije usluge: 1. 2. 2024. do 1.7.2024.

Fondacije Ana i Vlade Divac, kao jedna od lokalnih partnera u realizaciji Platforme „Održivi razvoj za sve", podržanoj od vlada Švajcarske i Nemačke i implementirane od strane GIZ-a, realizuje  program  Socijalnog mapiranja koje se sprovodi u pet opština u Srbiji ( Arilje, Nova Varoš, Apaitn, Sombor, Zrenjanin).

Proces socijalnog mapiranja podrazumeva sprovođenje istraživanja na teritoriji opštine/grada za  ciljne grupe koje opština/grad prepoznaje kao ranjive grupe kako bi se ustanovile potrebe i problemi sa kojima se suočavaju odabrane ranjive grupe građana. Na osnovu dobijenih nalaza istraživanja izrađuje se izveštaj sa preporukama.

O Socijalnom mapiranju

Na Samitu Ujedinjenih nacija o održivom razvoju 25. septembra 2015. godine je usvojena Agenda održivog razvoja do 2030., skup od 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) za iskorenjivanje siromaštva, borbu protiv nejednakosti i nepravde i rešavanje klimatskih promjena. Republika Srbija predstavila je svoj prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj, na Političkom forumu Ujedinjenih nacija na visokom nivou o održivom razvoju koji je održan u julu 2019. Osim nacionalnog određivanja prioriteta ciljeva, Zakon o planskom sistemu iz 2018. zahteva nove lokalne razvojne planove koji će se izraditi pozivajući se na ciljeve održivog razvoja i načelo „Nikoga ne izostaviti“ (LNOB).

LNOB je središnje, transformativno obećanje Agende za održivi razvoj do 2030. i njenih ciljeva održivog razvoja (COR). Ne ostavljati nikoga iza sebe znači ići dalje od procene prosečnog i ukupnog napretka, prema osiguravanju napretka za sve grupe stanovništva. To između ostalog zahteva i disagregaciju podataka na lokalnom nivou kako bi se utvrdilo ko je isključen ili diskriminisan, kako i zašto, kao i ko doživljava višestruke i isprepletene oblike diskriminacije i nejednakosti.

Ljudi koji „su izostavljeni“ su ekonomski, društveno, prostorno i politički isključeni - na primer, zbog etničke pripadnosti, pola, dobi, invaliditeta ili kombinacije faktora, što dovodi do višestruke diskriminacije. Oni su isključeni iz društvenih institucija, nedostaju im informacije za pristup institucijama, mrežama i sistemima ekonomske i socijalne podrške kako bi poboljšali svoju situaciju. Ne ubrajaju se u službene podatke - nevidljivi su u razvoju politika i programa. Stoga Agenda 2030. predviđa disagregaciju podataka o SDG-u. Ljudi koji su izostavljeni su oni koji su u najvećem riziku od toga da ne uživaju svoja građanska, kulturna, ekonomska, politička ili socijalna prava.

Lokalnim donosiocima odluka često nedostaju smisleni podaci o najvažnijim ciljnim grupama kako bi donošenje politika bilo efektivnije i koherentnije. Korišćenjem disagregiranih podataka o posebno ranjivim grupama stanovništva, procesi planiranja i donošenja odluka postaju utemeljeni na dokazima i principima socijalnog uključivanja. Kao rezultat toga, predstavnici vlasti mogu da delotvornije osiguraju prava u uključenost ranjivih grupa, a postojeći lokalni resursi mogu da budu efikasnije iskorišćeni i usmereni na one kojima su zaista najpotrebniji.  

 

O usluzi terenskog istraživanja:


Na osnovu upitnika koje će izraditi tim istraživača,  potrebno je sprovesti terensko  u svih pet opština.  

Potrebno je dati ponudu za realizaciju terenskog istraživanja  u pet navedinih opština. Ponuda bi trebalo da obuhvata cenu po upitniku koja uključuje prikupljanje i analizu  podataka.

Period implementacije terenskog istraživanja je od 1. 2. 2024. do 1.7.2024.   

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom “Prijava na javni poziv - NE OTVARATI”) od 11.01.2024. najkasnije do četvrtka  18.01.2024.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.                                                                                                                                                 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije: 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Ponuda - Specifikacija usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E) 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Potrebno je dati ponudu za  terensko istraživanje

U dostavljenoj ponudi  treba posebno naglasiti sledeće

-    Cena istraživanja po upitniku (u jediničnu cenu uključiti prikupljanje i obradu podataka, kao i izveštaj)

-   Cena istraživanja  za 650 upitnika  

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u  RSD  sa  PDV-om ako je izvršilac u sistemu PDV-a. 

3. Teritorija

Ponuđač  je  u obavezi da uslugu izvrši u sledećim opštinama RS Srbije:  Zrenjanin, Arilje, Sombor, Apatin, Nova Varoš.

4. Rokovi izvršenja

Izabrani  najpovoljniji Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku  i  uklopiti  se u  rokove projekta.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom “Prijava na javni poziv - NE OTVARATI”)  najkasnije do 18.01.2024. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivona Gvozdenović, e- mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.  

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18 .01. 2024 .godine u 11h. 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. 

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

  1. Referenc  listu ranijih projekata sličnih istraživanja
  2. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog B)
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku istraživanja (Prilog C)
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, gore navedenu  dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije. 

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena  od  predstavnika Fondacije, će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena u pismenoj formi svakoj firmi koja je dostavila ponudu. 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     Cena  istraživanja po upitniku (ukupna cena za 650 upitnika)

2.     Reference sa prethodnih projekata. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti