PROJEKAT ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE

podsticanje javnog dijaloga o ciljevima održivog razvoja

 

O projektu:

Projekat  “Održivi razvoj za sve”  podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi nemačka agencija za međunarodni razvoj (GIZ) u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv. Rad na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve” organizovan je kroz tri stuba - socijalni, ekonomski i stub zaštitet životne sredine.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa  zato  Platforma “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim državnim i  nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj 2030.

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju vode aktivnosti u okviru Socijalnog stuba.U okviru aktivnosti koje realizuje Fondacija Ana i Vlade DIvac otvoren je poziv za konsultanstku uslugu u okviru razvijanje: “Smernica za uvođenje rodne perspektive u rad socijano ekonomskih saveta”.

Ciljevi angažovanja:

Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Zarade žena su manje od zarada muškaraca na svim obrazovnim nivoima, u svimzanimanjima i u gotovo svim sektorima delatnosti. Takođe, žene čine većinu u zanimanjima tzv. nižeg statusa (61%) koja karakterišu loši uslovi rada i niske zarade. Socijalni stub Pltforme  će preduzeti inicijativu zastupanja relevantne za COR 5 - Rodna ravnopravnost. Inicijative zagovaranja zasnovane su na  rezultatima Tematske grupe I -  osnaživanje svih žena i devojaka, koja je biula aktivna u periodu 2021. -2022. u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”.

Na osnovu  Indeksa rodne ravnopravnosti  i dostupnih statistika, jedan od ključnih zaključaka je

da je napredak u ovoj oblasti do sada bio nestabilan i da se ekonomski položaj žena u Srbiji  pogoršava, posebno kao posledica krize izazvane pandemijom Kovid 19.

Na osnovu nalaza analiza koje je uradila TG: Ekonomsko osnaživanje žena i  Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja - rešenja sadržana u Zakonu o ravnopravnosti polova, planirano je pokretanje kampanja zagovaranja za neke od tema koje bi značajno mogle da doprinesu napredku u ovoj oblasti i ostvarivanju COR 5.  

Projektni zadatak i opis posla/očekivani rezultati :

  1. Izrada Smernica za uvođenje rodne perspektive u  rad socijano - ekonomskih saveta. Smernice bi trebalo da obuhvataju :
  • Zakonski i institucionalni okvir sa funkcionisanje socijalno-ekonomskih saveta,  
  • delokrug rada, uloga i značaj socijalno-ekonomskih saveta
  • Socijalni dijalog i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.
  • Preporuke  

Vremenski okvir i broj konsultantskih dana:

 

 

Aktivnost

Broj dana

Očekivani rezultat - sredstvo verifikacije

Period implementacije

1. Konsultacije sa projektnim timom i davanje smernica i inputa  

1

Kreiranje sadržaja

decembar  2023.

2. Izrada prvog predloga dokumenta

4

Nacrt dokumenta

decembar 2023.

3. Finalni dokument

6

Finalani predlog Smernica

januar 2024. -april 2024.

 

Zainteresovani konsultant/konsultantkinja treba da ispunjava sledeće uslove:

- Univerzitetska diploma u oblasti društvenih nauka, ekonomijeili drugim relevantnim oblastima;

- Najmanje 10 godina radnog iskustvau organizacijama/institucijama koje rade u domenu rodne ravnopravnosti

- Dobro poznavanje statistike, prikupljanja i obrade podataka;

-Prethodno iskustvo u pisanju izveštaja i analiza zasnovanih na podacima u oblasti rodne ravnopravnosti sa posebnim akcentom na oblast ekonomskog osnaživanja žena;

-Poznavanje zakonodovnog i stateškog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

- Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti ;

- Iskustvo u realizaciji kampanja zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou je prednost

Veštine i kompetencije:

- Odlične veštine pisanja i analitičke veštine;

- Odlične istraživačke veštine;

- Odlične komunikacione veštine;

- Odlično znanje engleskog jezika.

 

Sposobnosti:

- Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

- Analitičke spospbnosti

- Istraživačko iskustvo

Vreme trajanja angažovanja konsultanta:

Period angažovanja  je 10  dana u periodu od 1. decembra 2023. do 30. aprila 2024.

 

Ponuda treba da sadrži sledeće informacije:

 

-  Biografiju na engleskom jeziku u PDF formatu

-  Finansijsku  ponudu, Prilog B, Prilog C, Prilog D i Prilog E.

Selekcija konsultanata:

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Poziv je otvoren za pojedince i pravna lica. Molimo sve zainteresovane da se do petka 24. novembra  2023. godine, prijave na adres [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navedene u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu email adresu.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti