POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UGRADNJI PODOVA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U VRANJU

Za građevinske radove na ugradnji podova  u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Vranju  potrebno je dostaviti ponudu po dostavljenom predmeru i traženu prateću dokumentaciju. Uz ponudu je potrebno dostaviti i deklaraciju materijala. 

 

Ponudu dostaviti na adresu

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

sa naznakom „Za ugradnju podova u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Vranju, NE OTVARATI“najkasnije do četvrtka, 20.08.2015. godine u 12h.

Objekat možete pogledati svakim radnim danom u periodu od 10 do 14h.

 

Uputstvo za ponuđače se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE

 

1.       Predmet ponude

Obavljanje radova na ugradnji podova u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Vranju  prema predmeru koji se nalazi u Prilogu A.

2.       Valuta

Cene u predmeru moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je firma u sistemu PDV-a.

3.       Rok za završetak radova

Ponuđači su u obavezi da radove koji su predmet ove ponude obave u roku koji ne može biti duži od 30 kalendarskih dana.

4.       Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i naručioca mora biti pisana na srpskom jeziku.

5.       Dostavljanje tendera

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do četvrtka, 20.08.2015. godine u 12h na adresu:
                Fondacija Ana i Vlade Divac

                Ilije Garašanina 53a/7

                11000 Beograd

Sa naznakom “Za ugradnju podova  u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Vranju, NE OTVARATI” .

6.       Prateća dokumentacija

Pored ponude,  neophodno je dostaviti sledeće dokumente:

a)      Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

b)      Potvrda o posedovanju licence izdate od Inženjerske komore Srbije

c)       Referenc listu ranijih projekata

d)      Menicu i menično odobrenje

e)      Izjavu ponuđača (Prilog B)

f)       Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke), ne starije od 7 dana

g)      Izjava pod zakletvom (Prilog C)

h)      Popunjen upitinik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

i)        Izjava da je kompanija u mogućnosti da izvede radove u predviđenom roku

j)        Dinamički plan radova potpisan od strane odgovornog izvođača radova.

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.