POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ZAMENI KROVNOG POKRIVAČA OD VALOVITOG SALONITA NA OBJEKTU MIKSALIŠTE U BEOGRADU

Za građevinske radove na zameni krovnog pokrivača od valovitog salonita na objektu Miksalište u Beogradu,  potrebno je  dostaviti ponudu po priloženom predmeru i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponudu dostavite na adresu

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

sa naznakom „Za zamenu krovnog pokrivača od valovitog salonita na objektu Miksalište u Beogradu, NE OTVARATI“najkasnije do ponedeljka, 12.10.2015. godine u 12h.

Objekat možete pogledati svakim radnim danom u periodu od 10 do 14h.

 

Uputstvo za ponuđače se nalazi u prilogu ovog poziva. 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE

 

1.       Predmet ponude

Zamena krovnog pokrivača od valovitog salonita na objektu Miksalište, u Beogradu  prema predmeru koji se nalazi u Prilogu A.

2.       Valuta

Cene u predmeru moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om, ukoliko je firma u sistemu PDV-a.

3.       Rok za završetak radova

Ponuđači su u obavezi da radove koji su predmet ove ponude obave u roku koji ne može biti duži od 15 kalendarskih dana.

4.       Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i naručioca mora biti pisana na srpskom jeziku.

5.       Dostavljanje tendera

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do ponedeljka, 12.10.2015. godine u 12h na adresu:
                Fondacija Ana i Vlade Divac

                Ilije Garašanina 53a/7

                11000 Beograd

Sa naznakom “Zamena krovnog pokrivača od valovitog salonita na objektu Miksalište” u Beogradu, NE OTVARATI” .

6.       Prateća dokumentacija

Pored ponude,  neophodno je dostaviti sledeće dokumente:

a)      Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

b)      Potvrda o posedovanju licence izdate od Inženjerske komore Srbije

c)       Referenc listu ranijih projekata

d)      Menicu i menično odobrenje

e)      Izjavu ponuđača (Prilog B)

f)       Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke), ne starije od 7 dana

g)      Izjava pod zakletvom (Prilog C)

h)      Popunjen upitinik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

i)        Izjava da je kompanija u mogućnosti da izvede radove u predviđenom roku

j)        Dinamički plan radova potpisan od strane odgovornog izvođača radova.

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti