КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са групом донатора расписује конкурс за доделу стипендија одличним ученицима који 2022. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

I УСЛОВИ

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2022. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању (најмање 4,50 последње три школске године). Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, лица са инвалидитетом, дете/родитељ са хроничним болестима и др).

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

1.         Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);

2.         Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија сведочанства за последње три године школовања)

3.         Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома и сл.)

4.         Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)

5.         Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију личне карте родитеља или старатеља.

Додатна документација:

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим наведених докумената, подносе и документацију којом се доказује:

  • инвалидитет детета/родитеља (медицинска документација),
  • ратни војни инвалиди (потврда)
  • једнородитељски статус породице (урмлица родитеља, копије судске пресуде о самосталном вршењу родитељског права, односно умрлица или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету и др),
  • подстанарски статус породице (копија уговора са станодавцем) и друга документа
  • потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)
  • потврда о волонтирању, уколико је ученик волонтирао у некој институцији или организацији
  • друга релевантна документа.

Пoднета конкурсна документа се не враћају.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДАБИР СТИПЕНДИСТА

Конкурс је продужен до 26.8.2022. године. Пријаве се подносе на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53 а, 11 000 Београд са назнаком „За ученичке стипендије“. Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

 

Фондација „Ана и Владе Дивац“ неће одбацивати пријаве кандидата који већ добијају стипендију из других извора (општинске, државне стипендије и сл), осим у случају ученика који добијају стипендију за изузетно надарене ученике Министарства просвете Републике Србије.   

Све додатне информације могу се добити на [email protected]

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

1. Успеха оствареног у претходном школовању, и то:

а) општи успех за последње три године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5 бодова за сваку школску годину, максимално 15);

б) награде на такмичењима и спортским такмичењима (5 бодова национална, 4 регионална, 3 бода општинска такмичења, с тим да се бодује се само један, најбољи резултат)

в) Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

2. Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за последња 3 месеца текуће године године, и то:

а) Без прихода (5 бодова)

б) Испод просечних месечних примања за Републику Србију по подацима Завода за статистику (3 бода)

в) Болест детета/члана породице (5-3 бода)

г) Остали социо-економски услови - подстанарски статус, колективни смештај, избеглички статус, жртве породичног насиља и др. (1-3 бода)

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације.

 

V ПОСТУПАК

Пријава са потребном конкурсном документацијом подноси се Фондацији Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11000 Београд до 26.8.2022. године. Комисија разматра пријаве и утврђује коначну ранг-листу кандидата, која се објављује на сајту Фондације.

На основу одлуке о додели стипендије, родитељ/старатељ ученика закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу и додељује се без обавезе враћања. Ученик који буде изабран за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтира о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, напуштања редовног школовања или престанка уплате од стране донатора.

 

VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Ученику се одобрава исплата стипендије на период од 10 месеци, у току школске године, у једнаким месечним ратама.

АНЕКС

 

Анеx 1- Пријавни образац

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti