Konkurs za dodelu stipendija učenicima za školsku 2023/2024. godinu

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ raspisuje konkurs za dodelu stipendija odličnim učenicima koji 2023. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOV

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2023. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju (najmanje 4,50 poslednje tri školske godine). Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

 

II POTREBNA DOKUMENTA


Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:


1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija
svedočanstva za poslednje tri godine školovanja)
3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl.)
4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od
poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda
nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)
5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte
roditelja ili staratelja.

Dodatna dokumentacija:
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:

 

  • invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija),
  • ratni vojni invalidi (potvrda)
  • jednoroditeljski status porodice (urmlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument
  • koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr),
  • podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta
  • potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
  • potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji
  • druga relevantna dokumenta.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.


III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA


Konkurs će biti otvoren od 3.7.2023. do 11.8.2023. u 17 časova. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne stipendije i sl), osim u
slučaju učenika koji dobijaju stipendiju za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na [email protected].

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA


Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:


1. Uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
a) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);
b) nagrade na takmičenjima i sportskim takmičenjima (5 bodova nacionalna, 4 regionalna, 3 boda opštinska takmičenja, s tim da se boduje se samo jedan, najbolji rezultat)
v) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)
2. Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to:
a) Bez prihoda (5 bodova)
b) Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju po podacima Zavoda za statistiku (3 boda)
v) Bolest deteta/člana porodice (5-3 boda)
g) Ostali socio-ekonomski uslovi - podstanarski status, kolektivni smeštaj, izbeglički status, žrtve porodičnog nasilja i dr. (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.


V POSTUPAK


Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do 11.8.2023. godine. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira, o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

VI ISPLATA STIPENDIJE


Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama od 10,000 dinara.

ANEKS
Anex 1- Prijavni obrazac

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti