Referentni broj nabavke: DIVAC – F4G/10

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi Projekat za unapređenje okvira za davanja (eng. “Framework for Giving”) sa ciljem unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fondacija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo Koalicije za dobročinstvo, koju predvodi, a koju čine i Trag fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbija.

Kako bismo izabrali najpovonjnijeg ponuđača za opisane usluge  (iz Priloga B) potrebno je da nam dostavite skenirane, sledeće dokumente:

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga (Prilog B)
  2. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C) 
  3. Popunjene opšte podatke o ponuđaču (Prilog D)
  4. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
  5. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti u prethodnih 5 (pet) godina

Ponuda se, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavlja emailom sa subjectom “Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/10” najkasnije do ponedeljka 27.9.2021.godine u 12h. Ponudu je potrebno poslati na email: [email protected]

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. Sve reči upotrebljene u ovom pozivu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i muška i ženska lica na koja se odnose.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude 

Usluga oglašavanja na raznim oglasnim prostorima detaljno opisanim u tehničkoj specifikaciji u Prilogu B za periodu od 4.10. do 10.10.2021. godine. Navedene usluge opisane su i podeljene u dva Lot-a, ponude možete dostavljati za pojedinačne Lot-ove ili za sve opisane. Ponudom je potrebno priložiti i detaljnu specifikaciju navedenih gradova sa preciznim lokacijama i pojedinačnim cenama za svaku navedenu lokaciju. 

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih tehničkoj specifikaciji (Prilog B).

3. Teritorija 

Ponuđač je u obavezi da uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije. U sledećim gradovima sve po tehničkoj specifikaciji i uslovima datim u istoj: Beograd, Niš, Novi Sad i u najmanje 10 od sledećih gradova: Kragujevac, Čačak, Jagodina, Kikinda, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Novi Pazar, Pirot, Požarevac, Raška, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac i Zrenjanjin.

4. Rokovi ponude

Izabrani Ponuđač mora poštovati specifične uslove opisane u Prilogu B. 

5. Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku. 

Ponuda se, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavlja emailom sa subjectom “Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/10” najkasnije do četvrtka 27. 9. 2021. godine u 12h. Ponudu je potrebno poslati na email [email protected].

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Dejan Drobnjak, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.. Sve ponude neće biti otvarane do trenutka otvaranja ponuda. Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

6. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u ponedeljak 27.9.2021. godine u 15h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu, uz poštovanje epidemioloških mera.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 10 dana nakon roka za predaju ponuda.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi sa pravom da prema dobijenoj detaljnoj specifikaciji lokacija i cena može da odluči o promeni lokacije i navedenog broja bilborda, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

7. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta: 

  1. Cena usluga 
  2. Najbolje lokacije
  3. Reference sa prethodnih projekata

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti