Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinama Knjaževac, Ljubovija i  Vladičin Han, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora Fondacijeobjavljuje Javni poziv za nabavku opreme za pčelarstvo, košnica, rojeva u svrhu realizacije  Projekta “Divac poljoprivredni fondovi”.

Cilj Projekta je da osnaži porodice koje se bave poljoprivredom u Srbiji i da im omogući ekonomsko jačanje kroz dodelu opreme za razvoj pčelarstva, čime će se omogućiti opstanak ovih porodica u njihovom mestu i osigurati njihova budućnost.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku opreme za pčelarstvo potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do  utorka  05.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Referentni broj objavljivanja: DPF - 01

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

  Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.             Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robese sastoji od 4 grupe i to:

             1. Paketni rojevi pčela za 15 korisnika iz opštine Knjaževac i jednog korisnika iz opštine Ljubovija

             2. Oprema za pčelarstvo i košnice  za Opštinu Knjaževac

             3. Oprema za pčelarstvo i košnice  za Opštinu Ljubovija

             4. Oprema za pčelarstvo i košnice  za Opštinu Vladičin Han

2.             Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

3.             Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče na adrese korisnika u opštinama  Knjaževac, Ljubovija I Vladičin Han

4.             Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina rojeva i košnica mora biti završena do kraja jula, a ostale opreme do kraja avgusta 2016.godine

5.             Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.             Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  05.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-đa Nada Obradović, tel. 062 / 77 88 73 i g-din Veljko Perović, tel.  062 / 77 87 85

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 05.07.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala +/- 20% u okviru specifikacije - dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

Ugovori mogu biti potpisani za svaku grupu posebno, odn. za više grupa  za koje je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     cena

2.     odgovarajući kvalitet

3.     spremnost dobavljača da isporuči tražene količine robe u što kraćem roku

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti