Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Evropske komisije sprovodiProjekat “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” koji ima za cilj da unapredi učešće mladih u procesima donošenja odluka. Projekat se realizuje u pet zemalja i predstavlja neformalnu mrežu organizacija koje su posvećene unapređenju omladinske participacije. Rad mreže je usmeren na monitoring i unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Kako bismo izabrali PR i marketinšku agenciju za potrebe promocije nacionalne i regionalne promocije projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” i njegovih ciljeva potrebno je da nam dostavite vašu ponudu  i traženu prateću dokumentaciju.

Ponuda treba da sadrži predlog PR i marketinške strategije sa akcionim planom za prvih šest meseci i popunjen Projektni zadatak (ToR).

Ponudu (predlog PR i marketinske strategije sa akcionim planom za prvih šest meseci) dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u), kao i popunjen Projektni zadatak (ToR) u štampanom i elektronskom formatu.                                                                                                        

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  27.06.2016.godine do 11h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 Ilije Garašanina 53a/7

 11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Integrisane PR i marketinške usluge za potrebe promocije projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey

Valuta

Cene u ponudi moraju biti u EUR ili RSD, bez PDV-a  i  sa  PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

2.     Teritorija

Ponuđač je u obavezi da uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

3.     Rokovi isporuke

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan promocije.

4.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

5.     Dostavljanje ponuda

Ponudu (predlog PR i marketinske strategije sa akcionim planom za prva tri meseca) dostaviti u .ppt štampanomi elektronskom formatu (na CD-u), kao i popunjen Projektni zadatak (ToR) u štampanom i elektronskom formatu.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 27.06.2016. godine do 11h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Jovana Tripunović, broj telefona 062 79 77 68

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

6.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 27. 06. 2016. 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 2 godine nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

b)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

c)             Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog B)

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  će, u zavisnosti od konkretnog posla,  kombinovati usluge iz ponude,  pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

7.             Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena  od  predstavnika Fondacije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na  predstavljanje - odbranu ponuđenog predloga strategije, plana i usluga. Nakon toga, Komisija će izabrati  najpovoljnijeg Ponuđaču. Odluka će biti dostavljena u pismenoj formi svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     Cena -Mesečni fee

2.     Kvalitet - kreativnost ponuđene i odbranjene prezentacije

3.     Reference sa prethodnih projekata

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti