A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA  “29 NOVEMBAR” BANATSKA  TOPOLA, KIKINDA

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova na adaptaciji objekta nekadašnjeg objekta “29 Novembar” Banatksa Topola, Kikinda,  potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B  i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 28.11.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                           Marija Tomić

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih radova  sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

                          

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Uplate će se vršiti po dostavljenim overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije.

 

3.     Mesto izvršenja usluge

Ponuđač  je  u obavezi da izvrši radove na adaptaciji objekta preduzeća “29 Novembar” Banatska Topola, Kikinda. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

4.     Rokovi izvršenja usluge

Adaptacjia objekta mora biti završena u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  28.11.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Vladimir Tomašević, tel. 060/024-05-93,

mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.11.2016.god. u 11h.

 

 

 

 

 

 

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a)             Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B;

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci;

c)             Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana;

d)             Prilažemo Potvrdu o solventnosti firme. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Performativnu bankarsku   garanciju u iznosu od 10% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 5% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;

e)            Prilažemo približan dinamički plan izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru );

f)              Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);

g)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D);

h)             Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E);

i)              Referenc lista poslova izvršenih u 2014, 2015 i 2016 godini;

 

Dana 22.11.2016 godine biće organizovana poseta objekta na kome će se izvoditi radovi u periodu od 11 do 13 časova. Za sve detalje pozvati kontakt osobu ( Vladimir Tomašević, tel. 060/024-05-93 i mail:vladimir.tomasevic@divac.com )

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije

- dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

 

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                                                                                                                                                                                                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                            Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti