У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са Фондацијом Ана и Владе Дивац, и уз техничку подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду,- Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује

 

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима и удружењима који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3.300.000,00 динара.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости од 18 до 60 година:
 • која имају пребивалиште минимално 3 године на територији општине Чајетина
 • која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 5 ари јагодичастог воћа у изводу из биљне производње
 • која имају уписано у регистар  минимално уматичених 10 грла оваца или 5 грла  коза или 2 грла  говеда или 2 грла свиња аутохтоних раса или 5 регистрованих и обележених кошница или 20 грла живине

 

Фондација Ана и Владе Дивац обезбедила је помоћ у вредности од више од 20 милиона долара за најугроженије људе у Србији. Фондација настоји да подстакне дух заједништва и солидарности у друштву кроз развој филантропије, заговарање и волонтеризам. За више информација о Фондацији посетите : www.divac.com .

За више информација о Еко аграру посетите http://www.ekoagrar.org/

 

 

 • Удружења регистрована на територији општине Чајетина, са седиштем ван насељених места Чајетина и Златибор, активна минимално 6 месеци:
 • која су регистрована у Агенцији за привредне регистре,
 • која имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта,
 • чија је делатност прерада хране и да производи настали у овом процесу могу да носе жиг „Добро са Златибора“ у складу са важећим правилником.

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са ПД „Златиборски еко аграр'' и потом добија опрему, машину или грла стоке потребне за унапређење производње или прерадe хране. Максималан износ за набавку опреме, машина или грла је 200.000,00 динара са ПДВ-ом.

ПД „Златиборски еко аграр''  субвенционише набавку са 30% неповратних средстава, односно максимално 60.000,00 динара по пољопривредном произвођачу.

Удружење које оствари право по овом основу потписује уговор са ПД „Златиборски еко аграр'' и потом добија опрему, машине или грла стоке потребне за унапређење производње у пољопривреди или преради хране. Максималан износ за набавку опреме, машина или грла је 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом. ПД „Златиборски еко аграр''  субвенционише набавку са 20% неповратних средстава, максимално 200.000,00 динара по удружењу.

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ већи од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом. С тим што ПД „Златиборски еко аграр'' субвенционише набавку са 20% неповратних средстава за износ од 1.000.000,00 динара, тј. максимално 200.000,00 динара, а остатак финансира корисник. Такође, корисник може да аплицира и за набавку половне опреме са гаранцијом. Однос учешћа ПД „Златиборски еко аграр'' за набавку половне опреме и машина биће исти као и за набавку нових.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава умањених за неповратни део који субвенционише  ПД „Златиборски еко аграр“.

Корисници којима се набављају грла имају обавезу да стадо по пријему у домаћинство осигурају у року од 15 радних дана, копију полисе о осигурању достављају представнику ПД „Златиборски еко аграр“.

Удружења су у обавези да машину или другу опрему за производњу или прераду хране осигурају у року од 15 радних дана, копију полисе о осигурању достављају представнику ПД „Златиборски еко аграр“.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са ПД „Златиборски eко аграр“ врате свој део учешћа и то:

 

Физичка лица враћају:

 • У првој години, тј. 6 месеци након потписивања уговора, 10% укупне вредности подстицајних средстава
 • У другој години 30% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.
 • У трећој години 30% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.

 

Удружења враћају:

 • У првој години, тј. 6 месеци након потписивања уговора, 10% укупне вредности подстицајних средстава
 • У другој години 30% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.
 • У другој години 40% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), ПД „Златиборски ЕкоАграр'' може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате, ПД „Златиборски ЕкоАграр'' ће утврдити у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 15. јуна до 05. јула 2020. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ОВДЕ.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2020. годину
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе Чајетина
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за узгајиваче бобичастог воћа)
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица
 • Предрачун потребне механизације, опреме или грла са детаљним описом - спецификацијом

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице - подносилац пријаве има засновану брачну/ванбрачну заједницу доставља извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву два сведока за ванбрачну заједницу.
 • Уколико лице - подносилац пријаве има осигурање засада/грла, доставља потврду о осигурању
 • Уколико лице - подносилац пријаве има засновану брачну заједницу, доставља копију Извода из матичне књиге венчаних.

 

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УДРУЖЕЊА:

 • Попуњен образац пријаве (Образац бр.2)
 • Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР)
 • Копија статута удружења и оснивачког акта удружења
 • Очитана копија личне карте одговорног лица
 • Потврда о броју активних чланова
 • Предрачун потребне механизације, опреме или грла са детаљним описом- спецификацијом
 • Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен и са

потписом одговорног лица

 

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ д.о.о и Фондације Ана и Владе Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља директору ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о, Општинском већу општине Чајетина и Фондацији Ана и Владе Дивац.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Општинско веће општине Чајетина, на основу извештаја комисије, даје сагласност дирктору ПД „Златиборски еко аграр“ за израду решења о расподели средстава које се доставља свим подносиоцима пријава. На донето решење подносиоци пријава имају право приговора Општинском већу општине Чајетина у року од 8 дана од дана пријема решења.        

Корисник мере по остваривању права потписује уговор са ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о. о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

30

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

 

10

 

3.

Газдинство има од 10 до 50 ари са јагодичастим воћем регистрованим у изводу из биљне производње

 

 

 

10

Газдинство има минимално 10 грла оваца/или 5 грла  коза/или 2 грла  говеда /или 2 грла свиња аутохтоних раса/или 5 регистрованих и обележених кошница /или 20 грла живине

 

4.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

 

10

5.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

да

10

 

 

6.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година

да

1

 

7.

Лице - подносилац пријаве који нема заснован радни однос

да

10

Лице  - подносилац пријаве који има заснован радни однос

да

3

8.

Статус расељеног/избеглог лица

да

5

9.

Лице - подносилац пријаве које има засновану брачну заједницу

да

5

 

Максималан износ бодова

 

100

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ УДРУЖЕЊА:

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

да

30

2.

Удружење - подносилац је активно у делатности производње и/или преради хране

да

15

3.

Удружење - подносилац има просторије адекватне за производњу прехрамбених производа

да

20

4.

Тражена опрема доприноси испуњењу пословних циљева и развоју удружења

да

15

5.

Удружење - подносилац пријаве окупља младе и жене из руралних подручја

да

10

6.

Удружење-подносилац има до сада искуства у реализацији пројеката

да

10

 

Максималан износ бодова

 

100

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве (потписом и печатом за удружења) доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

ПД „Златиборски Екоаграр“ д.о.о.

Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина

 

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој производње и прераде хране у општини Чајетина у 2020.години

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

 

Рок за подношење пријава је 5. јул 2020. године.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли привредног друштва за развој пољопривреде „ Златиборски еко аграр“ д.о.о, на званичној интернет страници www.ekoagrar.org и на сајту општине Чајетина www.cajetina.org.rs .

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. ПД “Златиборски еко аграр“ доо; Катарина Мурић, 062/881-2134 [email protected]
 2. Фондација Ана и Владе Дивац, Урош Делић, 062/778-793, [email protected]

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti