У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Ражањ и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Југ расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ РАЖАЊ У 2021. ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве ратарском, воћарском и виноградарском производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 1.500.000,00 динара. На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Ражањ и то за постицаје за набавку:

 • Нове опреме и механизације
 • Сертификованог садног материјала

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом:
  • која имају пребивалиште на територији општине Ражањ

Подносиоци пријаве на конкурс могу да остваре  право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити искључиво носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са РРА Југ са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 200.000,00 динара.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавити опрему чији је износ већи од подстицајних средстава.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава из фонда.

Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са РРА Југ врате свој део учешћа и то:

 • У 2021. години, најкасније до 31. децембра - 50% укупне вредности подстицајних средстава
 • У 2022. години, 25% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2022.
 • У 2023. години, 25% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 01. октобра до 20. октобра 2021. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.  

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за пољопривреднике)
 • Подаци о пољопривредном газдинству из Управе за трезор
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
 • Предрачун потребне механизације- опреме са описом. За кориснике који набављају садни материјал потребан је: сертификат за садни материјал

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља  копију дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има - потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

 

Подносилац  конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у оригиналу или као фотокопију оверену од стране надлежног органа при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

 

ПОСТУПАК  СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране чланова Комисије коју чине по један представник РРА Југ, општине Ражањ и Фондације Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености. 

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Југ о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА:

Р.бр.

Критеријум

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

10 највише

2.

Број чланова породице

 

15 највише

1 до 2

 

2

3 до 4

 

5

5 до 6

 

10

7 и више

 

15

3.

На свом газдинству обрађује

 

15 највише

Више од 10 ха ратарске производње или воћњаке и винограде више од 1 ха

 

15

Више од 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде више од 0,5 ха

 

10

До 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде до 0,5 ха

 

5

4.

Носилац газдинства је особа женског пола

Да

5 бодова

5.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО пољопроивреде

Да

10 бодова

6.

Подносилац пријаве или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више или високо образовање из области пољопривреде

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има:

 

15 највише

До 30 година старости

 

15

Од 31 до 40 година старости

 

10

Од 41 до 50 година старости

 

5

8.

Учешће корисника:

 

20 највише

Преко 50%

 

20

Од 20% до 49%

 

10

Од 1% до 19%

 

5

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или поштом, на адресу:

Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр 33, 37215 Ражањ. од 7h do 15h

Са назнаком за

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Ражањ у 2021. години

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 20. октобар 2021. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Југ, као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац https://www.divac.com/rs/Konkursi

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti